مصوبات جلسه کمیسیون ماده ۹ سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

0 237

گزارشات لازم از برگزاری جلسات کارگروه فنی و همچنین ارسال نتایج آن بصورت لوح فشرده به اعضا هیئت از طریق دبیر محترم هیئت ماده ۹ ارائه گردید .


در ادامه از سوی دبیر محترم هیئت گزارشات جلسات دبیر خانه در خصوص جلسات با سازمان های اوقاف و امور خیریه ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بیمه مرکزی ارائه و در خصوص عدم حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش علارغم دعوت قبلی و تعیین تکلیف شناسه های مدارس و مراکز آموزشی گزارش مفصلی ارائه شد.

مصوبات جلسه :

۱-مقرر شد از سوی کارگروه فنی شیوه نامه مناسب برای دبیر خانه ،حدود اختیارات تهیه و پس از جمع بندی، مراتب از سوی هیئت اعلام گردد.

۲-با عنایت به گزارش جناب آقای پوراحمدی و مباحث مرتبط برای تعیین تکلیف حسابهای بدون شناسه در نظام بانکی کشور با رویکرد اشخاص حقوقی غیر مستقل مانند شعبات ،دفاتر ، نمایندگی ها ،ارکان و ساختار تابعه سایر تشکل ها پس از بحث و تبادل نظر هیئت با اتفاق آرا بشرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

الف)جهت شعبات در اشخاص حقوقی که در مراجع ثبت شرکتها تحت عنوان انواع شرکتها و یا موسسات به ثبت می رسند با توجه به تکلیف ماده ۸ نظام نامه مواد ۱۹۷،۱۹۶ و ۱۹۹ قانون تجارت شخصیت حقوقی می تواند از طریق صلاحیت مجامع و اتخاذ تصمیم نسبت به ثبت شعبه داخلی بدون محدویت در مراجع ثبت شرکتها اقدام نمایند بدیهی است تمام اشخاص حقوقی مشمول که دارای سابقه ثبت در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در کشور می باشند میتوانند از ظرفیت های قانونی جهت تعیین تکلیف شعبات خود وفق مقررات اقدام نمایند .

همچنین بموجب تکالیف و مقررات مرتبط با پولشویی و مستند سازی گردش وجوه ……سایر اشخاص حقوقی که دارای توابع و نمایندگی در سطح کشور می باشند که بنا بر ساختار مرتبط نیاز به افتتاح حساب و گردش وجوه دارند جهت اخذ شماره شناسه ملی اشخاص حقوقی (غیر مستقل )جهت شعبات، نمایندگی ها دفاتر و غیره میتوانند از تاریخ ابلاغ این تصمیم با مراجعه به دبیر خانه هیئت از طریق تخصیص دسترسی (با توجه به صلاحیت سازمانهای ثبت کننده )و یا ارائه مشخصات کامل شعبات و یا دفاتر و ارکان تابعه و …حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری نسبت به اخذ شناسه ملی اقدام نمایند.

ب)دبیر خانه موظف است مفاد این تصمیم را در پایگاه ،اطلاع رسانی نماید .همچنین سایر اعضا محترم هیئت پس از وصول صورتجلسه هیئت نیز بشرح لازم اطلاع رسانی نمایند .هرگونه اقدام بعد از پایان مهلت مقرر منوط به ارائه گزارش دبیرخانه و اتخاذ تصمیم مجدد از سوی اعضا هیئت می باشد .


سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور


توضیح سایت : بنا به مصوبه فوق ، کنترل صحت آدرس و کد پستی ، کد یا شناسه ملی ، کد اقتصادی درسایت استعلام شناسه ملی و اطلاعات اقتصادی درآدرس زیر فراهم شده است:

http://www.ilenc.ir/ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.