- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

کد های خطا در زمان ارسال اظهارنامه

توضیح سایت: رفع ارسال اظهارنامه عملکرد ۹۷ با خطای سیستمی (۵۰۸) را اینجا ببینید.


باتوجه به الکترونیکی شدن ارسال اظهارنامه های مالیاتی ، به تبع موقع ارسال آن ممکن خطاهایی دریافت شود که در تصویر زیر کد های خطا در زمان ارسال اظهارنامه و روش رفع آن توضیح داده شده است: