- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تکلیف نگهداری دفاترصاحبان مشاغل گروه اول

  بخشنامه معاون ارزش افزوده درخصوص تکلیف نگهداری دفاترصاحبان مشاغل گروه اول [1] منتشر شد: