نرم افزارحسابداری صدگان

تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

0 1,013

حسابداراپ

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، تسهیلات مالیاتی همچون پلکانی و تقسیط بدهی مالیاتی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مصوب سال ۹۵، در سال جاری نیز تنفیذ شد.


با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل و پیرو شماره ۰۵-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۲۸ بدینوسیله مقرر شده بود:

محل تبلیغ شما

ادارات کل مالیات موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط که از طریق کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برابر مقررات اقدام کنند.

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

 نظر به اجتناب‌از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار جاصل از ماده ۱۶۷قانون مالیات های مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهی های مودیان مذکور در بند (۱) بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض میشود.

بدیهی‌ست انجام تقسیط بدهی مؤدیان فوق فارغ از تقسیط‌های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیر الذکر امکان پذیر است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.