- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تصویب بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی

متن بند یک مصوبه ۱۷۵۵ مین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ :


جناب آقای زدا
معاون محترم فنی و درآمد
جناب آقای دکتر مهرانی
مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
با سلام
احتراماً؛ بند (۱) یک هزار و هفتصد و پنجاه و پنجمین(۱۷۵۵) جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می گردد:
۱- پیشنهاد شماره ۱۰۱۷/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ مدیرعامل سازمان مبنی بر انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های خصوصی به استثنای موارد زیر صرفاً در آخرین سال مالی به شرح ذیل:
۱-۱- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.
۲-۱- درخواست های مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی، شرکت های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می گردد.
۳-۱- در صورتی که مستنداتی به سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده (۳۸) و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.
و نامه شماره ۲۲/۹۶/۱۱۰۳ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶ نایب رئیس هیأت مدیره مطرح و پس از استماع نظرات اعضاء، مراتب پیشنهادی مشروط به رعایت مفاد مندرج در نامه مدیرعامل سازمان مورد موافقت قرار گرفت. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آورند.دکتر میراکبری
مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل