نرم افزارحسابداری صدگان

جزئیات تغییر بودجه ۹۶ در مجلس

0 791

حسابداراپ

براساس قانون بودجه سال ۹۶ کشور، کل منابع بودجه از رشد ۶.۲ درصدی برخوردار است و اعتبار طرح‌های عمرانی نیز افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در آخرین روزهای سال ۹۵ به دولت ابلاغ شد.
بر این اساس طبق ماده واحده بودجه ۹۶ از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال شامل:
۱- منابع عمومی بودجه بالغ بر ۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال از حیث منابع و هزینه است.
به گزارش فارس براساس جدول زیر تغییرات منابع بودجه در مجلس به شرح زیر است:
نکته: ارقام به میلیون ریال
تغییرات منابع بودجه ۹۶ کل کشور 

عنوان مبلغ مندرج در لایحه مصوب مجلس رشد (درصد)
۱- درآمدها ۱.۵۹۵.۸۵۱.۹۹۸ ۱.۷۴۰.۹۶۱.۹۹۷ ۹.۱
۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱.۱۶۱.۳۹۴.۰۰۱ ۱.۱۸۹.۵۱۵.۰۰۱ ۲.۴
۳- واگذاری دارایی‌های مالی ۴۴۲.۷۴۴.۰۰۱ ۵۳۷.۰۴۴.۰۰۲ ۲۱.۳
۴- جمع منابع عمومی دولت ۳.۱۹۹.۹۹۰.۰۰۰ ۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰ ۸.۴
۵- درآمدهای اختصاصی ۵۱۱.۲۴۶.۹۴۱ ۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵ ۱.۹
۶- منابع بودجه عمومی دولت ۳.۷۱۱.۲۳۶.۹۴۱ ۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵ ۷.۵
۷- منابع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۷.۵۶۵.۴۰۱.۶۳۶ ۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸ ۵.۸
جمع ۱۱.۲۷۶.۶۳۸.۵۷۷ ۱۱.۹۹۳.۵۵۲.۳۸۳ ۶.۴
کسر می‌شود: اقلامی که دوباره منظور شده است ۴۲۷.۲۴۵.۶۴۳ ۴۶۸.۹۸۶.۴۱۴ ۹.۸
منابع بودجه کل کشور ۱۰.۸۴۹.۳۹۲.۹۳۴ ۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹ ۶.۲


تغییرات مصارف بودجه ۹۶ کل کشور

عنوان مبلغ مندرج در لایحه مصوب مجلس رشد (درصد)
۱- هزینه ۲.۳۶۳.۷۴۰.۵۷۴ ۲.۵۳۸.۱۹۳.۴۷۴ ۷.۴
۲- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲۷.۰۹۹.۴۲۶ ۷۱۳.۶۷۷.۵۲۵ ۱۳.۸
۳- تملک دارایی‌های مالی ۲۰۹.۱۵۰.۰۰۰ ۲۱۵.۶۵۰.۰۰۱ ۳.۱
۴- جمع مصارف عمومی دولت ۳.۱۹۹.۹۹۰.۰۰۰ ۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰ ۸.۴
۵- از محل درآمدهای اختصاصی ۵۱۱.۲۴۶.۹۴۱ ۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵ ۱.۹
۶- مصارف بودجه عمومی دولت ۳.۷۱۱.۲۳۶.۹۴۱ ۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵ ۷.۵
۷- مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۷.۵۶۵.۴۰۱.۶۳۶ ۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸ ۵.۸
جمع ۱۱.۲۷۶.۶۳۸.۵۷۷ ۱۱.۹۹۳.۵۵۲.۳۸۳ ۶.۴
کسر می‌شود: اقلامی که دو بار منظور شده است ۴۲۷.۲۴۵.۶۴۳ ۴۶۸.۹۸۶.۴۱۴ ۹.۸
مصارف بودجه کل کشور ۱۰.۸۴۹.۳۹۲.۲۴۴ ۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹ ۶.۲
 

 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.