حسابان وب

بخشنامه ۵۱۴۳۵/۲۳۰/د مورخ ۹۵/۱۲/۲۸(ثبت نام در یک نظام مالیاتی جهت صاحبان مشاغل)

0 975
آکادمی محسن قاسمی

با عنایت به اندک زمان باقیمانده مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال ۱۳۹۵، از آنجا که برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مشمول ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ به شرح ذیل، صرفاً می بایست یک ثبت نام در نظام مالیاتی انجام دهند:


۱) وفق تبصره (۱)، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه فوق بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

۲) وفق تبصره (۲)، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه مذکور در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.

۳) در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مؤدی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می دارد، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت، برای مؤدی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

فینتو

لذا به استناد ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون موصوف به شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ که طی بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ ابلاغ گردیده، مؤدی می باید با توجه به حجم فعالیت، یکی از گروه های (اول، دوم و سوم) را انتخاب و بر اساس آن صرفاً نسبت به تسلیم یک اظهارنامه اقدام نمایند. به منظور جلوگیری از سردرگمی این قبیل مؤدیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در این خصوص اطلاع رسانی لازم را نموده تا مؤدیان مذکور نسبت به تکمیل و تصحیح اطلاعات مرتبط با پرونده های خود در سامانه های ثبت نام بر اساس آیین نامه های فوق الذکر اقدام تا مانع از بروز مشکلات بعدی در هنگام ارسال اظهارنامه مالیاتی گردد.


نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

 ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.