حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۱۱۵مورخ۹۵/۱۲/۲۸(تمدیدمهلت تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۳۹۵)

0 2,005
آکادمی محسن قاسمی

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان ) سال ۱۳۹۵ با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم مؤديان گرامي و فراهم آوردن زمينه اجراي تکاليف قانوني براي آنان، بنا به اختيار حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده مقرر مي دارد:ادارات کل امور مالياتي موظفند در مورد مؤديان مالياتي که اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالياتي (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵ را تا پايان روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ تسليم نمايند، امکان برخورداري صد در صد بخشودگي جرائم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر براي دوره مزبور و تأخير در پرداخت ماليات و عوارض متعلق تا تاريخ مذکور را در صورت درخواست کتبي براي مؤديان فوق الذکر فراهم نمايند.


سيد کامل تقوي نژاد

فینتو

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.