حسابان وب

تقليل زیان انباشته توسط سهامداران وآثار مالیاتی آن

0 1,080
آکادمی محسن قاسمی

تقليل زیان انباشته توسط سهامداران و یا از محل جاری شرکاء ، درآمد محسوب می شود و مشمول ماليات است.


فینتو

با توجه به رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی  تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.