- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

ابهام زدایی از ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

ابهام زدایی از ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد.