نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۷۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۲۷(تبيين بخشنامه ۴۷/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴)

0 2,191

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۴۷/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ موضوع رفع ابهام از چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، نظر به برخي سؤالات مطرح شده مقرر مي­دارد:


۱-­ به استناد مفاد ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات کالا وخدمت از طريق مبادي خروجي رسمي(منجمله از مناطق مذکور) به خارج از کشور مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي­باشد و با رعايت مقررات موضوعه ماليات و عوارض پرداخت شده مسترد مي­گردد.

۲-­ صرف نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، ماليات و عوارض پرداختي مؤديان مشمول اين نظام مالياتي به عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات غير معاف در مناطق يادشده، بابت خريد کالا وخدمت،در صورتي­که عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهاي تعيين شده توس سازمان امور مالياتي کشور اقدام نموده باشند، با رعايت مقررات مربوط بعنوان اعتبار مالياتي پرداخت­کنندگان محسوب خواهدشد.  


سيد کامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورشماره:۴۷-۹۴-۲۰۰

تاريخ:۱۰-۵-۱۳۹۴

نظربه اينکه در خصوص نحوه اجراي بند (۱) بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶-۰۵-۱۳۸۸، مبني بر اينکه «مبادلات کالاها و خدمات في‌مابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در داخل محدوده مناطق ياد شده مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي‌باشد» ابهاماتي بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر مي‌دارد:

از آنجايي که اشخاص مقيم مناطق مذکور که به عرضه کالا يا
ارائه خدمت موضوع اين قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت مي­نمايند،
در زمره مؤديان مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون محسوب نشده و در خصوص اجراي مقررات اين قانون، از جمله مطالبه و وصول ماليات و عوارض از خريداران در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، تکليفي براي آنان پيش بيني نگرديده‌، بنابراين فعالان اقتصادي مقيم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا يا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خريدار، تکليفي در خصوص مطالبه و وصول ماليات و عوارض نخواهند داشت. ضمناً کالاهاي توليد و پردازش شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي که حسب مقررات مربوط توليد داخل محسوب مي‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکي کشور مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

خاطر نشان مي‌گردد گمرک جمهوري اسلامي ايران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکي کشور، اعم از اينکه کالا توسط خريدار يا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول يا عدم شمول حقوق ورودي‌، مکلف است در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت ماده (۱۵) قانون مذکور، ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانوني وصول نمايد.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورشماره: ۵۴۴۰۹

تاريخ: ۲۶/۰۵/۱۳۸۸

چگونگي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

نظر به اينکه چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي موجب بروز سوالاتي براي ادارات امور مالياتي و مؤديان گرامي گرديده،لذا به منظور ايجاد رويه واحد،اجراي صحيح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر مي دارد:

  1. مبادلات کالا و خدمات فيمابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، در داخل محدوده مناطق ياد شده، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ياد شده نمي باشد.

۲.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنين واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق ياد شده مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون نمي باشد.

  1. واردات کالا و خدمات از مناطق ياد شده به قلمرو گمرکي کشور مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي باشد.

شايان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي،مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي باشد و ماليات هاي پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي گردد.


علي اکبر عرب مازارمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.