نرم افزارحسابداری صدگان

آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان

0 1,446

حسابداراپ

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- آیین نامه فوق ­العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود:


الف- فوق العاده نوبت کاری:

ماده ۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می گردد که در نوبت های غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه می باشند. نوبت های غیرمتعارف فوق عبارتند از:

۱- یک نوبتی دایم (شب تا صبح)

۲- دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – عصر تا شب – شب تا صبح)

۳- سه نوبتی منظم چرخشی (صبح تا عصر – عصر تا شب – شب تا صبح)

۴- دو نوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح)

۵- دو نوبتی منظم (شب تا صبح- صبح تا عصر)

۶- یک نوبتی دایم (عصر تا شب)

۷- ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده ۲- فوق العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

۱- یک نوبتی دایم (شب تا صبح) معادل ریالی (۲۰) درصد حق شغل کارمند

۲- دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر- شب تا صبح) معادل ریالی (۱۸) درصد حق شغل کارمند

۳- سه نوبتی منظم چرخشی (صبح تا عصر – عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی (۱۶) درصد حق شغل کارمند

پندار سیستم

۴- دو نوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی (۱۴) درصد حق شغل کارمند

۵- دو نوبتی منظم (شب تا صبح – صبح تا عصر) معادل ریالی (۱۴) درصد حق شغل کارمند

۶- یک نوبتی دایم (عصر تا شب) معادل ریالی (۱۰) درصد حق شغل کارمند

۷- ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی (۱۵) درصد حق شغل کارمند

ماده ۳- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده دار انجام مسئولیتهای محوله باشند مشمول پرداخت فوق العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهد بود.

ب – نحوه پرداخت هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان:

ماده ۴- هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر یابد. مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت شخص کارمند و افراد تحت تکفل به ازاء هر نفر برای هر کیلومتر مشروط به اینکه از وسیله نقلیه دولتی استفاده ننماید معادل یک دوم ضریب حقوق سالانه موضوع ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.

تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر ۱/۲ ضریب حقوق سالانه – هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور

تبصره- به کارمندی که همسر او در یکی از دستگاههای مشمول این آیین نامه اشتغال دارد هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵- به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی براساس مفاد این آیین نامه محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت مقرر در ماده ( )۴برای جبران هزینه های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت در صورتی که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر باشد. معادل نصف و در صورتی که بیش از فاصله مذکور باشد معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر پرداخت می شود.

ماده ۶- پرداخت هزینه های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می شود.

ماده ۷- پرداخت فوق العاده نوبت کاری و هزینه های موضوع این آیین نامه منوط به پیش بینی بارمالی آن در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی می باشد.

ماده ۸- هرگونه اصلاح یا تغییر در این آیین نامه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به عمل خواهد آمد.


اسحاق جهانگیریمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.