- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نحوه اجرای ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

سازمان امورمالیاتی با صدور بخشنامه ای ازنحوه اجرای ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی رفع ابهام کرد.