حسابان وب

ضرايب تشخيص علی الراس مالیات سال ۸۲ لغایت ۹۴

0 2,242

حصین حاسب

ضرايب تشخيص علی الراس مالیات ازسال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۴ دردسترس قرارگرفت.

 
ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد


سال فایل
۱۳۸۲ دریافت
۱۳۸۳ دریافت
۱۳۸۴ دریافت
۱۳۸۵ دریافت
۱۳۸۶ دریافت
۱۳۸۷ دریافت
۱۳۸۸ دریافت
۱۳۸۹ دریافت
۱۳۹۰ دریافت
۱۳۹۱ دریافت
۱۳۹۲ دریافت
۱۳۹۳ دریافت
۱۳۹۴ دریافت

پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.