حسابان وب

بخشنامه ۶۳-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۹/۳۰(نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد)

0 1,671
آکادمی محسن قاسمی

به منظور تسهيل در امر استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستاي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اصلاحاتي به شرح زير جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي­گردد:


  1. بند (۳) دستورالعمل حذف مي­گردد.
  2. جزء (۲) بند (۴) دستورالعمل به شرح زير اصلاح مي­گردد:

« ارائه اطلاعات ارزش ريالي صادرات، فروش داخلي و خريد کالا و مواد اوليه مصرف شده بابت کالاهاي صادرشده طي دوره مالياتي طبق فرم شماره (۵)»

  1. متن زير جايگزين بند (۱۰) دستور العمل مي­گردد:

فینتو

« ادارات امورمالياتي مي­بايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده­هاي کالاهاي صادراتي و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمينان حاصل نموده ودر موعد قانوني ، ماليات بر ارزش افزوده را استرداد نمايند. در صورتي که ادارات امور مالياتي ظرف مدت يک ماه نسبت به استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمايند چنانچه پرونده ماليات بر ارزش افزوده آخرين سال رسيدگي­شده صادر کنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غير واقعي باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (۴) دستورالعمل،معادل ۸۰% (هشتاد درصد) ماليات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علي الحساب استرداد خواهد شد و مابقي موکول به انجام بررسي­هاي لازم و رسيدگي به دوره مالياتي مربوط خواهد بود. بديهي است در صورت اطمينان از عدم صحت و اصالت مدارک، هيچگونه استردادي به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذيرفت.»

 

 
 

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.