حسابان وب

بخشنامه ۷۴-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۸( آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی)

0 653
آکادمی محسن قاسمی

موضوع ابلاغ تصویب­ نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶ /ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوییبه موجب تصویب­ نامه­ های هیأت محترم وزیران به شماره­ های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ مقررگردید:

آیین­ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح شود:

۱-ماده ۵- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت­های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

۲-در ماده(۲۳) عبارت “طبق قوانین” پس از واژه “باید” اضافه و عبارت ” و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی­ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد” حذف می­شود.

۳-در ماده(۲۴) عبارت” درچارچوب قوانین” قبل از عبارت ” تأمین نماید” اضافه و عبارت “فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت” حذف می­شود.

۴- در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت “تصویب شورا” به عبارت ” پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران” اصلاح می­شود.

فینتو

۵- در ماده (۴۰) عبارت” معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور” به عبارت “سازمان امور اداری و استخدامی کشور” اصلاح می­شود.

۶- ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

۷- در صدر تصویب­نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت ” وزارت امور اقتصادی و دارایی” می­شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آیین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ ارسال می­گردد.


سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.