نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۲۳۲۶-۲۰۰ مورخ۹۵/۷/۲۶(تسهيل و تسريع فرآيند صدورگواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات­هاي مستقيم)

0 1,259

حسابداراپ

در راستاي تسهيل و تسريع فرآيند صدورگواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات­هاي مستقيم، تکريم مؤديان محترم مالياتي و ساماندهي به فرآيند دريافت و پاسخ به استعلام­هاي مربوط به متقاضيان کارت بازرگاني،سامانه صدور گواهي موصوف طراحي و در سه مرحله (اجراي آزمايشي دراستان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره برداري سراسري) عملياتي گرديده است.با عنايت به آغاز مرحله بهره برداري سراسري ازسامانه مذکور و نظر به ويژگي هاي آن، مقتضي است ادارات کل امورمالياتي و ادارات تابعه آنها در خصوص دريافت استعلام­هاي مربوط و ارسال پاسخ، به ترتيب ذيل عمل نمايند:


۱-­ از تاريخ استقرار سامانه الکترونيکي درادارات کل، بهره برداري از آن جهت دريافت و پاسخ به استعلام­هاي مربوط به متقاضيان کارت بازرگاني ، الزامي مي باشد. تا تاريخ ۱/۸/۱۳۹۵، سامانه مذکور بايد در سراسر کشور عملياتي و تمامي استعلام­هاي مربوط، بايد صرفاً به صورت الکترونيکي دريافت و پاسخ داده شود.

۲-­ دريافت استعلام­ها از طريق سامانه الکترونيکي،براي متقاضيان فاقد پرونده مالياتي و يا مؤدياني که در سامانه ثبت نام الکترونيکي(شماره اقتصادي) ثبت نام نموده اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله ۴۵ و تشکيل پرونده مالياتي با عنوان بازرگان مي باشد .

۳-­ ­آن دسته از اشخاص حقيقي متقاضي کارت بازرگاني که پيش از اين با عناويني غير از بازرگان، ثبت نام نموده اند نيز مي بايست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکميل نمايند، در مورد اين مؤديان به ترتيب زير عمل خواهد شد :

پندار سیستم

۳-۱ چنانچه متقاضي با نشاني يکي از محل هاي کسبي فعلي خود که براي آن داراي پرونده مالياتي است ، درخواست کارت بازرگاني نمايد، بايد ثبت نام خود در آن نشاني را به بازرگان تغيير داده و تا مرحله ۴۵ تکميل نمايد.

۳-۲- در صورتيکه نشاني عنوان شده براي دريافت کارت بازرگاني با نشاني محل (محل­هاي) کسب فعلي مؤدي همخواني نداشته باشد،وي بايد نسبت به ثبت نام و تشکيل پرونده در نشاني جديد اقدام نمايد.

۴-­ با توجه به الزام مؤديان به تکميل ثبت نام خود و نيز توافقات انجام شده با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، مبني بر دريافت تعهد از متقاضيان و ارسال الکترونيکي آن به ادارات امورمالياتي ذيربط، نيازي به تکميل «دفترچه متقاضيان صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني» و تعهدنامه موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۷۸۲۶/۲۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ نمي­باشد، لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و يا پس از آن از سوي اتاق بازرگاني در سامانه بارگذاري شود، ليکن در هر صورت، تا زماني که تعهدنامه توسط سازمان دريافت نگرديده باشد، اتاق بازرگاني قادر به برداشت گواهي صادره در سيستم نخواهد بود.

۵-­ به منظور جلوگيري از مراجعه حضوري مؤديان به ادارات امورمالياتي براي واريز حق تمبر، مقتضي است ادارات کل امورمالياتي تمامي استان­ها توافقات لازم را با اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي استان،جهت دريافت حق تمبر صدور يا تجديد يا تمديد کارت بازرگاني توسط اتاق ذيربط و واريز هم زمان آن به حساب­هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي به عمل آورند .در پايان هرماه اتاق بازرگاني بايد فهرست مبالغ واريزي را به اداره کل امورمالياتي ارائه نمايد.

۶-­ دريافت و پاسخ دستي به استعلام مربوطه به متقاضيان کارت بازرگاني، صرفاً درموارد استثناء و شرايط خاص و با تأييد مستقيم مدير کل مربوط مجاز مي­باشد. در اين موارد بايد تصوير گواهي صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلايل صدور گواهي دستي، براي دفتر خدمات مؤديان معاونت ماليات­هاي مستقيم ارسال شود.

۷-­ به استثناء موارد مصرح در اين نامه، رعايت ساير مفاد بخشنامه شماره ۷۸۲۶/۲۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ در فرآيند صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم براي متقاضيان کارت بازرگاني، به فوت خود باقي است.


سيد کامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور الياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.