نرم افزارحسابداری صدگان

پیش‌نویس استاندارد ۲ صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۵)

0 4,063

حسابداراپ

پیش‌نویس استاندارد ۲

صورت جریانهای نقدی

(تجدیدنظرشده ۱۳۹۵)

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”صورت جریانهای نقدی“ را تدوین کرده است.


انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری دارد.

 كميته تدوين استانداردهاى حسابداري از تمام افراد صاحب‌نظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان آذر ۱۳۹۵ برای مدیریت تدوین استانداردها (به آدرس: تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان ۱۲، پلاك ۱۲ يا پايگاه اطلاع‌رسانى سازمان حسابرسى www.audit.org.ir)))، ارسال فرمايند.


 كميته تدوين استانداردهاى حسابداري


توضیح سایت: برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید.


 

فهرست‌ مندرجات‌
  شماره‌ بند
·      هدف  
·      دامنه‌ كاربرد ۲ – ۱
·      منافع اطلاعات جریانهای نقدی ۴ – ۳
·      تعاریف ۷ – ۵
–     نقد و معادلهای نقد ۷ – ۶
·      ارائه صورت جریانهای نقدی ۱۵ – ۸
–     فعالیتهای عملیاتی ۱۳ – ۱۱
–     فعالیتهای سرمایه‌گذاری ۱۴
–     فعالیتهای تأمین مالی ۱۵
·      گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی ۱۸ – ۱۶
·      گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ۱۹
·      گزارشگری جریانهای نقدی بر مبنای خالص ۲۳ – ۲۰
·      جریانهای نقدی ارزی ۲۷ – ۲۴
·      سود تسهیلات و سود تقسیم‌شده ۳۰ – ۲۸
·      مالیات بر درآمد ۳۲ – ۳۱
·      سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، وابسته و مشارکتهای خاص ۳۴ – ۳۳
·      تغییرات در منافع مالکیت در واحدهای تجاری فرعی و سایر فعالیتهای تجاری ۴۱ – ۳۵
·      معاملات غیرنقدی ۴۳ – ۴۲
·      اجزای نقد و معادلهای نقد ۴۶ – ۴۴
·      سایر موارد افشا ۴۸ – ۴۷

هدف

اطلاعات مرتبط با جریانهای نقدی واحد تجاری در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهاي نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریانهای نقدی مزبور، برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی مفید است. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهاي نقد و زمانبندی و اطمینان از ایجاد آن است.

هدف این استاندارد تدوین الزاماتي براي ارائه اطلاعات درباره تغییرات تاریخی نقد و معادلهاي نقد واحد تجاری از طریق صورت جریانهای نقدی است که در آن، جریانهای نقدی هر دوره بر حسب فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می‌شود.

دامنه کاربرد

۱ . واحد تجاری باید صورت جریانهای نقدی را طبق الزامات این استاندارد تهیه کند و آن را به عنوان بخش لاينفك صورتهای مالی، برای هر دوره‌ای که صورتهای مالی تهیه می‌شود، ارائه نماید.

۲ . استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری، به چگونگی ایجاد و مصرف نقد و معادلهاي نقد در واحد تجاري علاقهمند هستند. این موضوع بدون توجه به ماهیت فعالیتهای واحد تجاری و صرف‌نظر از تلقی یا عدم تلقی نقد به عنوان محصول واحد تجاری، كه در مؤسسات مالي ممكن است مطرح باشد، مصداق دارد. با وجود اینکه فعالیتهای اصلی مولد درآمد در واحدهای تجاری، متفاوت است، اما نیازهای آنها به نقد اساساً مشابه است. واحدهای تجاری براي هدایت عملیات، پرداخت تعهدات و ایجاد بازده برای سرمایه‌گذاران خود، به نقد نیاز دارند. بنابراین، طبق این استاندارد تمام واحدهای تجاری ملزم به ارائه صورت جریانهای نقدی هستند.

منافع اطلاعات جریانهای نقدی

۳ . صورت جریانهای نقدی همراه با سایر صورتهای مالی، اطلاعاتی فراهم می‌آورد که برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، ارزیابی تغییرات در خالص داراییهای واحد تجاری، ساختار مالی واحد تجاري (شامل نقدینگی و توان پرداخت بدهیها) و توانایي واحد تجاري در تأثیرگذاری بر مبالغ و زمانبندي جریانهای نقدی به منظور سازگاری با تغيير شرايط و فرصتها را امکان‌پذیر می‌سازد. اطلاعات جریانهاي نقدی در ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهاي نقد مفید است و برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، ایجاد مدلهای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی واحدهای تجاري مختلف را امکان‌پذیر می‌کند. اطلاعات جريانهاي نقدی، همچنین قابلیت مقایسه گزارشگری نتایج عملیات واحدهای تجاري مختلف را بهبود می‌بخشد زیرا، آثار بکارگیری رویه‌های مختلف حسابداری در معاملات و رویدادهای یکسان را حذف مي‌کند.

۴ . اطلاعات تاریخی جریانهاي نقدی، اغلب به عنوان نشانه‌اي از مبلغ، زمانبندي و اطمینان از جریانهای نقدی آتی بکار می‌رود. اطلاعات مزبور همچنین جهت بررسي صحت ارزیابیهای گذشته از جريانهاي نقدی آتي و ارزیابی ارتباط بین سودآوری و خالص جریانهای نقدی و اثر تغییر قیمتها مفید است.

تعاریف

۵ . اصطلاحات زیر، در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

نقد، شامل نقد در دسترس و سپرده‌های دیداری است.

معادلهاي نقد، سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت با نقدشوندگي بالا و به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معيني از نقد است كه ريسك تغيير ارزش آن کم مي‌باشد.

جريانهاي نقدی عبارت از جريانهاي ورودی و خروجی نقد و معادلهاي نقد است.

فعالیتهای عملیاتی عبارت است از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و سایر فعالیتهایی که جزء فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نباشند.

فعالیتهای سرمایه‌گذاری، تحصیل یا واگذاری داراییهای بلندمدت و سایر سرمایه‌گذاریها بجز معادلهاي نقد می‌باشد.

فعالیتهای تأمین مالی، فعالیتهایی است که موجب تغییر مبلغ و ترکیب حقوق مالكانه و استقراضهای واحد تجاری می‌شود.

نقد و معادلهاي نقد

۶ . معادلهاي نقد با هدف ایفای تعهدات نقدی کوتاه‌مدت، و نه با هدف سرمایه‌گذاری یا سایر اهداف، نگهداری می‌شود. براي اينكه سرمایه‌گذاری به عنوان معادل نقد شناخته ‌شود، باید به سرعت قابل تبدیل به مبلغ مشخصي نقد باشد و ريسك تغییر ارزش آن كم باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری معمولاً فقط زماني واجد شرایط به عنوان معادل نقد است که سررسید آن کوتاه، مثلاً حداکثر سه ماه از تاریخ تحصیل باشد. سرمایه‌گذاری در حقوق مالكانه معادل نقد نیست، مگر اینکه ماهيت آن، معادل نقد باشد.

۷ . جریانهاي نقدی، انتقالات بين اقلام نقد یا معادلهاي نقد را شامل نمی‌شود زیرا این اقلام به جای اینکه بخشي از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی واحد تجاری باشد، بخشي از مديريت نقد واحد تجاري محسوب می‌شود. مدیریت نقد، سرمایه‌گذاری نقد مازاد در معادلهاي نقد را شامل می‌شود.

ارائه صورت جریانهای نقدی

۸ . صورت جریانهای نقدی باید جریانهای نقدی طبقه‌بندی‌شده بر حسب فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را گزارش کند.

۹ . واحد تجاری، جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را متناسب با فعالیتهای خود ارائه می‌کند. طبقه‌بندی بر حسب فعالیت، اطلاعاتی را فراهم می‌کند که استفاده‌کنندگان می‌توانند تأثیر آن فعالیتها بر وضعیت مالی واحد تجاری و مبلغ نقد و معادلهاي نقد را ارزیابی کنند. این اطلاعات، همچنين مي‌تواند برای ارزیابی روابط بین فعالیتهاي مزبور مورد استفاده قرار گيرد.

۱۰ . یک معامله منفرد ممکن است شامل جریانهای نقدی باشد که به صورت متفاوت طبقه‌بندی می‌شوند. برای مثال، زمانی که بازپرداخت نقدی وام شامل اصل و بهره است، بهره به عنوان فعالیت عملیاتی و اصل به عنوان فعالیت تأمین مالی طبقه‌بندي مي‌شود.

فعالیتهای عملیاتی

۱۱ . مبلغ جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، معیار اصلی در ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان، جریانهای نقدی کافی براي بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری، پرداخت سود تقسیم‌شده و انجام سرمایه‌گذاری جدید بدون استفاده از منابع مالی برون‌سازماني، ايجاد کرده است. براي پيش‌بيني جريانهاي نقدی عملیاتی آتي، ارائه اطلاعات تاريخي درباره برخي اجزاي جریانهای نقدی عملیاتی، همراه با سایر اطلاعات، مفید است.

۱۲ . جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، اساساً مربوط به فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. بنابراین، جریانهای نقدی یاد شده، معمولاً ناشی از معاملات و سایر رویدادهایی است که در محاسبه سود و زیان دوره منظور می‌شود. مثالهایی از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، به شرح زیر است:

الف. دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات؛

ب . دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حق‌الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهاي عملياتي؛

پ . پرداختهای نقدي به عرضه‌كنندگان کالا و خدمات؛

ت . پرداختهای نقدی به کارکنان یا از جانب آنها؛

ث . دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت بیمه بابت حق بیمه‌ها، خسارتها، مستمریها و سایر مزایای بیمه‌ای؛

ج . پرداختهای نقدی یا استرداد‌هاي نقدي مالیات بردرآمد، به غیر از مواردی که بتوان به طور مشخص به عنوان فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شناسایی كرد؛ و

چ . دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به قراردادهای منعقد شده با مقاصد تجاری یا معاملاتی.

برخي معاملات، مانند فروش یک قلم ماشین‌آلات، ممکن است منجر به سود یا زیانی گردد که در صورت سود و زیان شناسایی می‌شود. جریانهای نقدی مرتبط با اين‌گونه معاملات، در زمره جریانهاي نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری محسوب مي‌شود. با این وجود، پرداختهای نقدی براي ساخت یا تحصیل داراییهای نگهداری‌شده برای اجاره به دیگران و متعاقباً نگهداری‌شده برای فروش، جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی است. دریافتهای نقدی حاصل از اجاره‌ها و فروشهاي بعدی اين داراییها، جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی می‌باشد.

۱۳ . واحد تجاری ممکن است براي مقاصد معاملاتي يا تجاري، اوراق بهاداری را برای فروش مجدد نگهداری کند. بنابراین، جریانهای نقدی حاصل از خريد و فروش اوراق بهادار معاملاتي یا تجاری به عنوان فعالیتهای عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود. همچنین، وامهاي اعطايي توسط مؤسسات مالی معمولاً به عنوان فعالیتهای عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود، زیرا اين اقلام با فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی آن واحد تجاری مربوط هستند.

فعالیتهای سرمایه‌گذاری

۱۴ . افشای جداگانه جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری اهميت دارد زیرا اين‌گونه جریانهای نقدی، نشان‌دهنده میزان مخارجی است که براي تحصيل منابع به منظور ایجاد سود و جریانهای نقدی آتی، مصرف شده است. تنها، مخارجی که منجر به شناسایی دارایی در صورت وضعیت مالی می‌شود واجد شرایط طبقه‌بندی به عنوان فعالیتهای سرمایه‌گذاری است. مثالهایی از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری عبارتند از:

الف. پرداختهای نقدی برای تحصیل داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سایر داراییهای بلندمدت. این پرداختها شامل مخارج توسعه سرمایه‌ای و داراییهای ثابت مشهود ساخته‌شده در داخل واحد تجاری نيز مي‌باشد.

ب . دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود، داراییهای نامشهود و سایر داراییهای بلندمدت.

پ . پرداختهای نقدي براي تحصیل ابزارهای مالکانه یا ابزارهای بدهی سایر واحدهای تجاری و منافع در مشارکتهای خاص (بجز پرداختهای مربوط به تحصيل ابزارهایی که معادل نقد محسوب مي‌شوند یا سایر ابزار‌هايي كه با هدف معاملاتي یا تجاری نگهداري مي‌شوند)؛

ت . دریافتهای نقدی حاصل از فروش ابزارهای مالکانه یا ابزار‌هاي بدهی سایر واحدهای تجاری و منافع در مشارکتهای خاص (بجز دریافتهای مربوط به ابزارهایی که معادل نقد محسوب مي‌شوند یا سایر ابزار‌هايي كه با هدف معاملاتي یا تجاری نگهداري مي‌شوند)؛

ث . وامهاي اعطایی به دیگران (بجز وامهاي اعطایی مؤسسات مالی)؛

ج . وصول وامهاي اعطایی به دیگران (بجز وامهاي اعطایی مؤسسات مالی)؛

ح . پرداختهای نقدی مرتبط با قراردادهای آتی، پیمانهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای سوآپ به استثنای مواقعی که این قراردادها با مقاصد معاملاتي یا تجاری نگهداری می‌شوند یا پرداختهایي كه به عنوان فعالیتهای تأمین مالی طبقه‌بندي مي‌شوند؛ و

خ . دریافتهای نقدی حاصل از قراردادهای آتی، پیمانهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای سوآپ، به استثنای مواقعی که این قراردادها با مقاصد معاملاتي یا تجاری نگهداری می‌شوند یا دریافتهايی كه به عنوان فعالیتهای تأمین مالی طبقه‌بندي مي‌شوند.

چنانچه قراردادی با هدف مصون‌سازی جریانهای نقدی یک وضعیت مشخص، منعقد شده باشد، نحوه طبقه‌بندی جریانهای نقدی آن قرارداد، مشابه طبقه‌بندی جریانهای نقدی وضعیت مصون‌شده خواهد بود.

فعالیتهای تأمین مالی

۱۵ . افشای جداگانه جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی، اهميت دارد زيرا به تأمين‌كنندگان منابع مالي واحد تجاري در پيش‌بيني ادعاها نسبت به جريانهاي نقدی آتي كمك مي‌كند. مثالهایی از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی، به شرح زیر است:

الف . دریافتهای نقدی حاصل از انتشار سهام یا سایر ابزارهای مالکانه؛

ب . پرداختهای نقدی به مالکان برای تحصیل یا بازخرید سهام واحد تجاری؛

پ . دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی، وامها، اسناد تجاري و سایر استقراضهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت؛

ت . پرداختهای نقدی براي تسويه مبالغ استقراض‌شده؛ و

ث . پرداختهای نقدی توسط اجاره‌کننده بابت تسويه بدهی مربوط به اجاره تأمین مالی.

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

۱۶ . واحد تجاری باید جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را با بکارگیری یکی از روشهای زیر گزارش کند:

الف. روش مستقیم، که به موجب آن طبقات اصلی ناخالص دريافتهاي نقدي و ناخالص پرداختهاي نقدي افشا می‌شود؛ یا

پندار سیستم

ب . روش غیرمستقیم، که به موجب َآن سود و زیان دوره، بابت آثار معاملات دارای ماهیت غیرنقدی، آثار اقلام تعهدی یا انتقالی مرتبط با دريافتها و پرداختهاي نقدی عملياتی گذشته يا آينده، و آثار اقلام درآمد یا هزینه‌ مرتبط با جریانهای نقدی حاصل از فعاليتهاي سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی،تعدیل می‌شود.

۱۷ به واحدهای تجاری توصیه می‌شود جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را با استفاده از روش مستقیم گزارش کنند. روش مستقیم اطلاعاتی ارائه می‌کند که می‌تواند در پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی مفید واقع شود و این در حالي است كه در روش غیرمستقیم اين‌گونه اطلاعات ارائه نمی‌شود. طبق روش مستقیم، اطلاعات مربوط به طبقات اصلی ناخالص دریافتهای نقد و ناخالص پرداختهای نقد واحد تجاری ممكن است از طریق موارد زیر بدست ‌آید:

الف . سوابق حسابداری واحد تجاری؛ یا

ب . تعدیل فروش، بهاي تمام شده فروش (درآمد مالی و درآمد‌هاي مشابه و هزینه مالی و هزينه‌هاي مشابه برای يك مؤسسه مالی) و سایر اقلام صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، بابت موارد زیر:

  1. تغییرات در موجودیها و دریافتنی‌ها و پرداختني‌هاي عملیاتی طي دوره مالي؛
  2. سایر اقلام غیرنقدی؛ و
  3. سایر اقلامی که آثار نقدي آنها، مربوط به جریانهای نقدی سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی است.

۱۸ . در روش غیرمستقیم، خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، از طريق تعدیل سود یا زیان دوره بابت موارد زیر، محاسبه می‌شود:

الف. تغییرات در موجودیها و دریافتنی‌ها و پرداختني‌هاي عملیاتی طی دوره؛

ب . اقلام غیرنقدی نظیر استهلاک، ذخایر، مالیاتهای انتقالي، سودها و زیانهای تحقق‌نیافته تغییرات نرخ ارز و سود توزیع‌نشده واحدهای تجاری وابسته؛ و

پ . تمام اقلام دیگری که آثار نقدی آنها، جریانهای نقدی سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی است.

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

۱۹ . واحد تجاری باید طبقات اصلی ناخالص دریافتهاي نقدی و ناخالص پرداختهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را، به استثناي جریانهای نقدی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۳، که برمبنای خالص گزارش می‌شوند، به طور جداگانه گزارش کند.

گزارشگری جریانهای نقدی بر مبنای خالص

۲۰ . جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی زیر، ممکن است بر مبنای خالص گزارش شود:

الف. دریافتها و پرداختهای نقدی از طرف مشتریان، در صورتی که آن جریانهای نقدی منعكس‌كننده فعالیتهای مشتری، و نه واحد تجاری، باشد، و

ب . دریافتها و پرداختهای نقدی در رابطه با اقلامی که گردش آنها سریع، مبالغ آنها بزرگ و سررسیدهای آنها کوتاه باشد.

۲۱ . مثالهایی از دریافتها و پرداختهای موضوع بند ۲۰(الف) به شرح زیر است:

الف . قبول و بازپرداخت سپرده‌های ديداري توسط یک بانک؛

ب . وجوه نگهداري‌شده مشتريان توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری؛ و

پ . اجاره‌های وصول‌شده از طرف مالکان داراییها و پرداخت آن به مالکان.

۲۲ . مثالهایی از دریافتها و پرداختهای نقدی موضوع بند ۲۰(ب)، شامل تسهیلات مالی و بازپرداخت آن در موارد زير است:

الف. اصل مبالغ مرتبط با مشتریان کارتهای اعتباری؛

ب . خرید و فروش سرمایه‌گذاریها؛ و

پ . سایر استقراضهای کوتاه‌مدت، برای مثال، مواردی که سررسید سه ماه یا کمتر دارند.

۲۳ . در مؤسسات مالي، می‌توان جریانهای نقدی حاصل از هر یک از فعالیتهای زیر را بر مبنای خالص گزارش كرد:

الف. دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به قبول و بازپرداخت سپرده‌های دارای سررسید ثابت؛

ب . سپرده‌گذاری نزد سایر مؤسسات مالی و برداشت از سپرده‌های مذکور و؛

پ . وامهاي اعطايي به مشتریان و بازپرداخت آنها.

جریانهای نقدی ارزی

۲۴ . جریانهای نقدی حاصل از معاملات ارزی باید به واحد پول عملياتي واحد تجاری ثبت شود. براي اين كار مبلغ ارزي بر مبناي نرخهاي تبدیل بين پول عملياتي و ارز در تاريخ جريانهای نقدي، تسعير مي‌شود.

۲۵ . جریانهای نقدی واحد تجاری فرعی خارجی باید با استفاده از نرخهاي تبدیل بين واحد پول عملياتي و ارز در تاريخ جريانهاي نقدي، تسعیر شود.

۲۶ . جریانهای نقدی ارزي، به شيوه‌اي مطابق با استاندارد حسابداری ۱۶ آثار تغییر در نرخ ارز، گزارش می‌شود. طبق آن استاندارد، استفاده از نرخ تسعیری که تقریبی از نرخ واقعی است، مجاز می‌باشد. برای مثال، نرخ میانگین موزون تسعیر ارز در یک دوره را مي‌توان برای ثبت معاملات ارزی یا تسعیر جریانهای نقدی واحد تجاری فرعی خارجی استفاده كرد. با این وجود، طبق استاندارد حسابداری ۱۶، استفاده از نرخ تسعیر در پایان دوره گزارشگری برای تسعیر جریانهای نقدی واحد تجاری فرعی خارجی مجاز نیست.

۲۷ . سودها و زیانهای تحقق‌نیافته ناشی از تغییرات در نرخهای تسعیر ارز، جریانهای نقدی نیستند. به هر حال، اثر تغییر نرخ تسعیر بر نقد و معادلهاي نقد نگهداری‌شده یا قابل دريافت بر حسب ارز، به منظور تطبیق نقد و معادلهاي نقد ابتدا و پایان دوره، در صورت جريانهاي نقدی گزارش مي‌شود. این مبلغ جدا از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ارائه می‌شود و شامل هرگونه تفاوت، در صورت وجود، است كه در آن جريانهاي نقدی، به نرخهاي تسعير پايان دوره گزارش شده است.

سود تسهیلات و سود تقسیم‌شده

۲۸ . جریانهای نقدی حاصل از سود تسهیلات و سود تقسیم‌شده دریافتی و پرداختی، باید جداگانه افشا شود. هر یک از اين موارد باید به شیوه‌ای يكنواخت از دوره‌ای به دوره دیگر، تحت عناوين فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی طبقه‌بندی شود.

۲۹ . جمع مبلغ سود تسهیلات پرداختی طی یک دوره، صرف‌نظر از شناسايي به عنوان هزینه در صورت سود و زیان یا احتساب در بهاي تمام شده دارایی، طبق استاندارد حسابداری ۱۳ مخارج تأمین مالی، در صورت جریانهای نقدی افشا مي‌شود.

۳۰ . در يك مؤسسه مالي، سود تسهیلات پرداختی و نيز سود تسهیلات و سود تقسیم‌شده دریافتی، معمولاً به عنوان جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی طبقه‌بندی می‌شود، مگر اینکه ماهیت عملیاتی داشته باشد. با این وجود، در ساير واحدهای تجاری، سود تسهیلات پرداختی به عنوان جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی طبقه‌بندی می‌شود. سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی و وجوه دریافتی بابت تقسیم سود، به عنوان جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شود به جز در مواردی که این اقلام ماهیت عملیاتی داشته باشد. سود تقسیم‌شده پرداختی نیز به عنوان جریان نقدی تأمین مالی طبقه‌بندی می‌شود.

مالیات بر درآمد

۳۱ . جریانهاي نقدی حاصل از مالیات بردرآمد، باید جداگانه افشا و به عنوان جریانهاي نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی طبقه‌بندی شود، مگر اینکه بتوان آنها را به طور مشخص مرتبط با فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تشخیص داد.

۳۲ . مالیات بر درآمد، ناشی از معاملاتی است که منجر به جریانهای نقدی می‌شود و در صورت جريانهاي نقدی، به عنوان فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی طبقه‌بندی می‌گردد. اگرچه ممكن است هزینه مالیات به آسانی به عنوان فعالیت سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی، قابل تشخیص باشد، اما تشخيص جریانهای نقدی مرتبط با آن اغلب دشوار است و ممکن است در دوره‌ای متفاوت از دوره جریانهای نقدی معامله مربوط واقع شود. بنابراین، مالیاتهای پرداختی معمولاً به عنوان جریانهاي نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی طبقه‌بندی می‌شوند. امّا چنانچه تشخيص ارتباط جریانهای نقدی مالیاتي با معامله منفردی که منجر به جریانهای نقدی طبقه‌بندی‌شده به عنوان فعالیتهای سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی می‌شود، عملی باشد، جریانهای نقدي مالیاتی به عنوان فعالیت سرمایه‌گذاری یا فعاليت تأمین مالی طبقه‌بندي می‌شود. چنانچه جریانهاي نقدي مالیاتی به بیش از یک طبقه فعالیت تخصيص يابد، مبلغ کل ماليات پرداختی افشا می‌شود.

سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، وابسته و مشارکتهای خاص

۳۳ . هنگامی که براي حسابداری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته، مشاركت خاص یا واحد تجاری فرعی از روش ارزش ویژه یا روش بهاي تمام شده استفاده می‌شود، در صورت جریانهای نقدی واحد سرمایه‌گذار، تنها جریانهای نقدی با واحد سرمایه‌پذیر، برای مثال، سود تقسیم‌شده و تسهیلات مالی، گزارش می‌شود.

۳۴ . واحد تجاری که منافع خود در واحد تجاری وابسته يا مشاركت خاص را به روش ارزش ويژه گزارش می‌کند، در صورت جریانهای نقدی خود، جریانهای نقدی مربوط به سرمایه‌گذاری در واحد تجاري وابسته يا مشاركت خاص، و مبالغ توزيع سود و ساير دریافتها و پرداختها با واحد تجاري وابسته يا مشاركت خاص را گزارش می‌کند.

تغییرات در منافع مالکیت در واحدهای تجاری فرعی و سایر فعالیتهای تجاری

۳۵ . مجموع جریانهای نقدی حاصل از تحصيل يا از دست دادن کنترل واحد‌هاي تجاری فرعی یا سایر فعالیتهای تجاری، باید جداگانه ارائه و به عنوان فعالیتهای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی شود.

۳۶ . واحد تجاری باید در ارتباط با بدست آوردن و از دست دادن کنترل واحدهای تجاری فرعی یا سایر فعالیتهای تجاری طی دوره، هر یک از موارد زیر را بصورت تجمیعی افشا کند:

الف. کل مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی؛

ب . آن بخش از مابه‌ازا كه به صورت نقد و معادلهاي نقد است،

پ . مبلغ نقد و معادلهاي نقد در واحدهای تجاری فرعی یا سایر فعالیتهای تجاری که کنترل آنها بدست آمده یا از دست رفته است؛ و

ت . مبلغ داراییها و بدهیها به غیر از نقد و معادلهاي نقد در واحدهای تجاری فرعی یا سایر فعالیتهای تجاری که کنترل آنها بدست آمده یا از دست رفته است، بصورت خلاصه و بر حسب طبقات اصلی.

۳۷ . شرکت سرمایه‌گذاری، در خصوص سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی که باید به ارزش منصفانه از طریق سود و زیان اندازه‌گیری شود، لزومی به بکارگیری بندهای ۳۶(پ) یا ۳۶(ت) ندارد.

۳۸ . ارائه جداگانه آثار جریانهای نقدی حاصل از بدست آوردن یا از دست دادن کنترل واحدهای تجاری فرعی یا سایر فعالیتهای تجاری، به عنوان اقلام اصلی جداگانه به همراه افشای جداگانه مبالغ داراییها و بدهیهای تحصیل‌شده یا واگذارشده ،كمك مي‌كند تا جریانهای نقدی مزبور از جریانهای نقدی حاصل از سایر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تفکیک شود. آثار جریانهای نقدی مربوط به از دست دادن کنترل، از آثار جريانهاي نقدی حاصل از بدست آوردن کنترل، کسر نمی‌شود.

۳۹ . در صورت جریانهای نقدی، مجموع مبالغ نقد پرداختی یا دریافتی به عنوان مابه‌ازای بدست آوردن یا از دست دادن کنترل واحدهای تجاری فرعی یا سایر فعالیتهای تجاری، پس از کسر نقد و معادلهاي نقد تحصیل یا واگذار شده مرتبط با بخشی از این معاملات، رویدادها یا تغییرات در شرایط، گزارش می‌شود.

۴۰ . جریانهاي نقدی حاصل از تغییرات در منافع مالکیت در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن کنترل نمی‌شود، باید به عنوان جریانهاي نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی طبقه‌بندی شود، مگر اینکه واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری باشد و اندازه‌گیری آن به ارزش منصفانه از طریق سود و زیان، الزامی باشد.

۴۱ . تغییرات در منافع مالکیت در واحد تجاری فرعی، که منجر به از دست دادن کنترل نمی‌شود، مانند خرید یا فروش بعدی ابزارهای مالکانه واحد تجاری فرعی توسط واحد تجاري اصلی، به عنوان معاملات مالکانه به حساب منظور می‌شود، مگر اینکه واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری باشد و اندازه‌گیری آن به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان، الزامی باشد. در این صورت، جریانهای نقدی حاصل، همانند سایر معاملات با مالکان، طبق بند ۱۵ طبقه‌بندی می‌شود.

معاملات غیرنقدی

۴۲ . معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی که مستلزم استفاده از نقد یا معادلهاي نقد نیست، نباید در صورت جریانهای نقدی انعکاس یابد. چنین معاملاتی باید در جاي ديگري در صورتهای مالی به‌گونه‌ای افشا شود که تمام اطلاعات مربوط به اين‌گونه فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ارائه شود.

۴۳ . بسیاری از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، اگرچه بر ساختار سرمايه و دارايي واحد تجاري اثر مي‌گذارند، اما اثر مستقیم بر جریانهای نقدی جاری واحد تجاري ندارند. حذف معاملات غیرنقدی از صورت جریانهای نقدی، با هدف صورت جریانهای نقدی، مبنی بر عدم انعكاس اقلام مزبور در جریانهاي نقدی دوره جاري، سازگار است. مثالهایی از معاملات غیرنقدی عبارتند از:

الف. تحصیل داراییها در قبال بدهيهاي مستقيم یا از طریق اجاره‌ تأمین مالی؛

ب . تحصیل یک واحد تجاری در قبال صدور سهام؛ و

پ . تبدیل بدهی به حقوق مالكانه.

اجزای نقد و معادلهاي نقد

۴۴ . واحد تجاری باید اجزای تشكيل‌دهنده نقد و معادلهاي نقد را افشا کند و باید صورت تطبیق اين مبالغ در صورت جریانهای نقدی و اقلام مشابه گزارش‌شده در صورت وضعیت مالی را ارائه نمايد.

۴۵ . با توجه به تنوع رویه‌های مدیریت نقد و مقررات بانکداری و به منظور رعايت استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی، واحد تجاری رويه خود در خصوص تعيين اجزای نقد و معادلهاي نقد را افشا می‌كند.

۴۶ . اثر هرگونه تغییر در رویه تعیین اجزای نقد و معادلهاي نقد، برای مثال، تغییر در طبقه‌بندی ابزارهای مالی که قبلاً به عنوان بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری واحد تجاری محسوب شده است، طبق استاندارد حسابداری ۳۴ رويه‌هاي حسابداری، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات گزارش می‌شود.

سایر موارد افشا

۴۷ . واحد تجاری باید مبلغ مانده‌های بااهمیت نقد و معادل نقد نگهداری‌شده توسط واحد تجاری که براي استفاده گروه در دسترس نمي‌باشد و همچنین دلیل آن را افشا کند.

۴۸ . در بسياري از شرایط، مانده‌های نقد و معادل نقد نگهداری‌شده در واحد تجاری، برای استفاده گروه در دسترس نيست. مثالهایی در این خصوص، شامل مانده‌هاي نقد و معادل نقد نگهداری‌شده توسط واحد تجاری فرعی است که به دلیل اعمال کنترلهای ارزی یا سایر محدودیتهای قانونی كشور محل فعاليت آن، اين مانده‌ها برای استفاده توسط واحد تجاری اصلی یا سایر واحدهای تجاری فرعی، در دسترس نمي‌باشد.

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.