میزان مستمری ازکارافتادگی کلی چگونه محاسبه می شود؟

0 111

 

بر اساس ماده ٧٢ قانون تأمین اجتماعی:


 میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار، عبارت است از یک سی ام ۳۰/۱ مزد یا حقوق متوسط #بیمه_شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از ۱۰۰ درصد آن بیشتر نباشد.

درمورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند ، پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد، علاوه بر آن معادل ۱۰ درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از ٦٠ درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.