حسابان وب

برخورداري از مشوق هاي مالياتي با انجام تکاليف مالياتي

0 949
آکادمی محسن قاسمی

يکي از مهمترين وظايف موديان ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني مي باشد.گفتني است در اين راستا قانونگذار مشوق هايي را براي مودياني که به تکاليف مالياتي خود از جمله تسليم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمايند در نظر گرفته است.


از جمله مشوق‌هاي مالياتي براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي نحوه اعطاي جايزه خوش حسابي (موضوع ماده ۱۸۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم) اعلام شده است به نحوي که به موديان خوش حساب مالياتي که طي سه سال متوالي تکاليف مالياتي خود را انجام داده باشند، معادل ۵% اصل ماليات سه سال مذکور به عنوان جايزه خوش‌حسابي، پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. که شروط لازم براي شمول اين قانون عبارت است از اينکه ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته‌ باشد. ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه مالياتي بدون مراجعه به هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت نموده باشند. همچنين مشمولان اين جايزه مي‌توانند از مزاياي مقرر در ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز استفاده نمايند. با اين توضيح که در صورت پرداخت علي‌الحساب بابت ماليات عملکرد در هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر، جايزه‌اي معادل يک درصد (۱%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر از ماليات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

همچنين براساس تبصره يک ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني به عنوان شرط برخورداري از نرخ صفر و ديگر معافيت ها يا مشوق ها از جمله معافيت ماليات حقوق که سالانه بر اساس پيشنهاد هيات دولت و تصويب مجلس در لايحه بودجه مد نظر قرار مي گيرد .

فینتو

لازم به ذکر است که هرگونه معافيت براي اشخاص حقوقي و حقيقي منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است، عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني موجب تعلق جريمه اي معادل ۳۰ درصد ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و ۱۰ درصد براي اشخاص حقيقي خواهد شد که اين جريمه غير قابل بخشودگي مي باشد.

از ديگر مشوق هاي مالياتي مي توان به ماده ۱۳۲ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم به منظور تشويق و افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي، ماده ۱۳۳ قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مشوق هايي براي شرکت هاي تعاوني، ماده ۱۳۸ مکرر نيز حاوي مشوق هايي به منظور رفع موانع توليد رقابت پذير و ماده ۱۴۹، در خصوص هزينه هاي تاسيس و استهلاکات به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي اشاره کرد .

منبع:سازمان امورمالیاتیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.