حسابان وب

بخشنامه ۹۹۰۲-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۶(الزام به کسر و پرداخت ماليات هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق)

0 499

حسابداراپ

جناب آقاي دکتر اکرمي – معاون محترم نظارت مالي و خزانه داري کل کشور

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضريد، به موجب حکم مقرر در مادة ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (۸۵) اين ‌قانون محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به ادارة امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند».


با توجه به اينکه حقوق کارکنان دستگاه هاي دولتي به صورت متمرکز از طريق خزانه داري کل( اداره کل خزانه در مرکز و يا خزانه معين استان حسب مورد) پرداخت مي شود بعضاً دستگاه هاي موصوف از ارائه فهرست متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق موضوع ماده ۸۶ قانون صدرالاشاره به اداره امور مالياتي خودداري مي نمايند، ضمن اعلام اين مطلب که تسليم فهرست موضوع ماده ۸۶ قانون مزبور به خزانه داري به منزله تسليم فهرست ياد شده به اداره امور مالياتي محل نمي باشد، متذکر مي گردد عدم تسليم فهرست مذکور در موعد مقرر، به موجب ماده ۱۹۷ قانون فوق الاشاره مشمول جريمه اي معادل ۲% کل حقوق پرداختي خواهد بود.

فینتو

لذا خواهشمند است به کليه ذيحسابي ها تأکيد شود تا فهرست حقوق تخصيصي يا پرداختي به کارکنان خود را در مهلت مقرر قانوني (هر ماه تا پايان ماه بعد) فارغ از شمول يا عدم شمول ماليات و يا پرداخت حقوق از طرف خزانه داري کل، به ادارات امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند.


سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.