نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۹-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ جهت اجراء در ادارات امور مالياتي مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري (به استثناي شهرستانهاي استان تهران))

0 1,248

حسابداراپ

به استناد مفاد قسمت اخير تبصره ماده ۹۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ و در اجراي مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴ حوزه تهران مصوب کميسيون تعيين ضرايب مالياتي،به انضمام فهرست اصلاحات و تغييرات ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۳  به منظور اجراء در ادارات امور مالياتي تابعه مستقر در شهرهاي تهران، شميرانات و ري، ابلاغ مي­گردد.


ضمناً در خصوص مجموعه ياد شده، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نکات ذيل جلب و مقرر مي­دارد؛

۱- ضروري است ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا مأموران مالياتي ضمن اعمال ضرايب مندرج در اين مجموعه به منظور تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان از طريق تشخيص علي الرأس، نکات و ضوابط اجرائي مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقيق ملاک عمل قرار دهند.

مزيد اطلاع، مجموعه جدول ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نياز ادارات کل امور مالياتي تابعه، ارسال خواهد شد.

پندار سیستم

مديران کل امور مالياتي، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي­باشند.

۲- ضمن تأکيد بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالياتي در استخراج و اعمال دقيق ضريب مالياتي فعاليتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نماينـدگان هـيأت­هاي حـل اختـلاف مالياتي(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ ق.م.م) به نـحوه اجـراي صحيح حکم قسمت اخير مقـررات ياد شـده،مـبني بـر تعـيين ضرايب ماليـاتي با توجه به مشاغل مشابه، همچنين ادارات کل امور مالياتي مـکلفند فـهرست مـواردي که در اجرايمقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴قانون مالياتها تعيين ضرايب مالياتي آنها به هيأت حل اختلاف مالياتي احاله مي­گردد را به انضمام تصاوير آراءهيأت­هاي مزبور، هر سه ماه يکبار به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند.


سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.