بخشنامه   ۲۰۲۴۸-۲۳۰/د مورخ ۹۵/۵/۱۷( مرحله اول صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ موديان موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 91

هوفر

  

نظر به اينکه مرحله اول صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ موديان موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند در سامانه تحت وب گزارشهاي سيستم مشاغل سازمان متبوع توليد، بارگذاري و در دسترس روساي ادارات امور مالياتي گذاشته شده است؛


لذا مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به بررسي انجام توافق با اتحاديه صنفي ذيربط در اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون فوق الذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را حداکثر تا تاريخ ۲۵-۵-۱۳۹۵ در سامانه مشخص نمايند. بعد از تاريخ مذکور، نسبت به صدور برگ ماليات قطعي مشمولين توافق، مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

 بديهي است مودياني که اتحاديه هاي صنفي آنها در اجراي مقررات و دستورالعمل مذکور با ادارات امور مالياتي توافق ننموده باشند، مشمول توافق يادشده نبوده و پرونده مالياتي آنها با رعايت مقررات موضوعه توسط ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهند شد. ضنماً برگ ماليات قطعي ساير مشمولين توافق مورد بحث، در مراحل بعدي توليد و جهت بررسي توسط ادارات امور مالياتي در سامانه مشاغل بار گذاري خواهد شد.

   مسئوليت حسن اجراي ترتيبات فوق با مديران کل امور مالياتي مي باشد.


محمد تقي پاکدامن

معاون مالياتهاي مستقيم


بخشنامه مرتبط:

اینجا


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.