حسابان وب

بخشنامه۴۱-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتها)

0 727
آکادمی محسن قاسمی

پيرو بخشنامه هاي شماره۲۹۱۶-۸۰۴-۲۱۱مورخ۲-۳-۱۳۸۳و شماره۲۳۴۰۰-۲۰۰/ص مورخ ۲۱-۱۲-۱۳۹۲ نظر به اينکه ماده ۱۳۸ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن به موجب ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱-۲-۱۳۹۴ حذف گرديد


و از ابتداي سال ۱۳۹۵ قابليت اجرايي نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده درخصوص کارخانه هايي که براساس ترتيبات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم و ضوابط اجرايي آن اقدام به انتقال نموده اند ليکن پروانه بهره برداري در محل جديد از طرف وزارتخانه ذيربط تا پايان سال ۱۳۹۴ صادر نگرديده است مراتب برخورداري از معافيت براي کارخانه هاي موصوف به شرح ذيل تبيين مي گردد:

کارخانه هايي که در اجراي تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰قانون مالياتهاي مستقيم پيش از تاريخ ۱-۱-۱۳۹۵ تأسيسات خود را کلاً به خارج از شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز تهران يا به شهرکهاي صنعتي مصوب-حسب مورد انتقال داده اند، مشروط به آنکه پس از انتقال کامل تأسيسات و استقرار در محل جديد با رعايت مفاد بند ۳ و ۸ ضوابط اجرايي مربوطه -حسب مورد- حداکثر تا تاريخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ آمادگي خود را براي شروع بهره برداري در محل جديد کتباً به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشند، درصورت احراز انتقال به شرح فوق و با صدور پروانه بهره برداري از مرجع ذيربط، با رعايت ساير شرايط و مقررات امکان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع صدر يا قسمت اخير تبصره ۳ ماده ۱۳۸ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰قانون مالياتهاي مستقيم را حسب مورد) مطابق مفاد ماده ۵ ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم خواهند داشت.

فینتو


سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.