حسابان وب

بخشنامه ۵۱۵/۹۵/۲۶۰ مورخ ۹۵/۶/۳(فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده)

0 1,025

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ موضوع چگونگي صدور گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، نظر به اينکه برابر اطلاعات واصله ، فرايند بررسي درخواست و صدور گواهينامه‎هاي يادشده مشکلاتي را براي برخي از مؤديان ايجاد نموده است،لذا به منظورتکريم مؤديان و تسهيل درصدورگواهينامه ثبت‌نام  مقرر مي‎گردد:


۱- در صورت رعايت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدي، ادارات امور مالياتي مکلفند پس از درخواست و تکميل مدارک توسط مؤدي،با رعايت اعتبار گواهينامه‎ قبلي حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور گواهينامه ثبت‎نام اقدام‎نمايند.

  • ۲- چنانچه مؤدي ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست در سامانه، نسبت به تکميل مدارک و مراجعه به اداره امور مالياتي مربوطه(در صورت اعلام مسئول پرونده)اقدام ننمايد، مأموران مالياتي ذي‌ربط موظفند با ذکر دلايل کافي نسبت به رد درخواست اقدام نمايند.
  • ۳- در موارديکه براي پرونده مؤدي داراي بدهي قطعي شده دستور توقف عمليات اجرائي توسط مراجع ذيصلاح ازجمله ديوان عدالت اداري صادر شده و تا زماني که دستور مذکور لغو نگرديده، ادارات امورمالياتي مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهينامه ثبت‎نام سه‌ماهه اقدام نمايند.
  • ۴- در موارد خاص که با دلايل توجيهي قابل‎قبول امکان ثبت‌نام در طرح جامع مالياتي و يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي وجود ندارد و مؤديان ازنظر ثبت‌نام و يا دريافت ماليات و عوارض از کارفرمايان يا خريداران با مشکل مواجه مي‎باشند، مديران کل امورمالياتي مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعيت مؤدي و با اخذ تضمين لازم ازجمله چک(از حساب‌هاي بانکي معتبر و فعال مؤديان)ودرصورت عدم امکان دريافت چک، اخذتعهدپرداخت،  امکان صدور گواهينامه ثبت‌نام حداکثر سه‌ماهه را براي اين دسته ازمؤديان فراهم نمايند.

فینتو

بديهي است مسئوليت بررسي و کنترل کليه موارد فوق بر عهده مأموران مالياتي ذي‌ربط و مديران کل امور مالياتي حسب مورد خواهد بود.


محمد مسيحي

معاون ماليات بر ارزش افزودهارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.