- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تصویب نامه ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ه مورخ ۹۵/۵/۱۰(اصلاح آييننامه اجرايي تجدید ارزیابی دارایی ها ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي )

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي [1] ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي منتشر شد.


به گزارش تازه های حسابداری [2] متن این تصویب نامه به شرح زیر می باشد: