نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۷-۹۵-۲۰۰ مورخ۹۵/۵/۲(عدم تسري جرايم موضوع مواد ۱۹۰و۱۹۲ ق.م.م به ماليات اراضي باير)

0 731

حسابداراپ

پيرو بخشنامه هاي شماره ۴۵۹۵۰ مورخ ۱۴-۵-۱۳۸۷ راجع به ابلاغ موارد مالياتي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ و شماره ۲۳۶۲۰-۱۷۰-۲۱۳ مورخ ۳-۳-۱۳۸۸ درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آيين نامه اجرايي قانون ياد شده موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۷-۲-۱۳۸۸ وزيران محترم عضو کارگروه مسکن و نيزفرم هاي نمونه اظهارنامه ماليات بر اراضي باير موضوع ماده ۲۲ و فرم فهرست اراضي باير موضوع ماده ۲۵ آيين نامه مزبور، به آگاهي مي رساند:


 نظر به اينکه جريمه ماده ۱۹۰ اصلاحي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً ماليات عملکرد و همچنين جرائم ماده ۱۹۲ و تبصره آن موضوع اصلاحيه هاي مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ و ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون اخيرالذکر، فقط مودي يا نماينده او را که به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفي امر پرداخت ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضي باير موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ از جمله قوانين و مقررات قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد، لذا عدم  پرداخت ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر توسط مالکان اراضي باير مشمول جرائم  موضوع مواد ياد شده نخواهد بود.

پندار سیستم


سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.