نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار: آيا كارفرما مي تواند با تك تك افراد جديدالاستخدام جهت كار در يك قسمت كارگاه قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد؟

0 566

حسابداراپ

آيا كارفرما مي تواند با تك تك افراد جديدالاستخدام جهت كار در يك قسمت كارگاه قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد؟


توضيح اين كه كليه افراد شاغل در قسمت مورد نظر قبلاً تحت عنوان قرارداد كارگري مشغول كار بوده اند و كارفرما به علت پايان قرارداد آنان را اخراج و تك تك افراد جديدالاستخدام را به عنوان پيمانكار مشغول كار نموده و مدعي عدم شمول
قانون كار بر رابطه قراردادي بين خود و كاركنان به بهانه وجود عقد پيمانكاري مي باشد ؟

پندار سیستم

پاسخ :
انجام كار و پرداخت مزد در حالتي كه رابطه حقوقي به وجود آمده بين طرفين با تبعيت عامل انجام كار از طرف ديگر قرارداد يعني كارفرما همراه باشد از وجوه مشخصه كار تابع است لذا چنانچه اين عوامل در قرارداد به اصطلاح پيمانكاري احراز
گردد و در مفاد قرارداد مزبور خصوصيتي كه آن را مشمول عقد پيمانكاري قرار دهد ملاحظه نشود و تعهدات متقابل مندرج در قرارداد با تعاريف كارگر ، كارفرما ، كارگاه ۴ و ۷ قانون كار در انطباق باشد اين رابطه از نوع ، ۳ ، و قرارداد كار موضوع مواد ۲
رابطه كارگري و كارفرمايي مشمول قانون كار احراز مي گردد ضمناً عنواني كه طرفين براي قرارداد انتخاب مي كنند لزوماً به معني قطعيت آن نبوده و در اين زمينه تشخيص رابطه كارگري و كارفرمايي و شمول قانون كار بر اين رابطه در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار مي باشد.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.