نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط بیمه شده زن برای کفالت فرزندان

0 678

حسابداراپ

شرایطی که بیمه شده زن می تواند فرزند/ فرزندان واجد شرایط خودرا تحت تکفل خویش قراردهد:


پندار سیستم

? فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی ، اشتغال نداشته باشد.
?فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی نباشد.
?شوهر بیمه شده زن، فاقد نظام بیمه ای باشد.
لازم به ذکر است در صورت تحقق تمام شرایط فوق الذکر، و با تکمیل فرم درخواست توسط بیمه شده زن و بررسی های همه جانبه توسط شعبه ذیربط و حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری ، ارائه خدمات مقرر در قانون تامین اجتماعی به فرزندان بیمه شده زن امکانپذیر می باشد .
ضمناً در مواردی که حضانت فرزندان ازطریق قانون به مادر واگذار شده باشد ، تکمیل فرم درخواست ضرورت ندارد.

منبع:سازمان تامین اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.