حسابان وب

دستمزد نیروی انسانی طرح‌های عمرانی چقدر است؟

0 1,149

حصین حاسب

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دوم سال ۹۴ را منتشر کرد.


به گزارش فارس مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دوم سال ۹۴ را منتشر کرد.

کمترین و بیش‌ترین درصد تغییرات متوسط دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۴ به تفکیک هر گروه، نسبت به نیمه‌ی قبل (نیمه‌ی اول ۱۳۹۴) و نیمه‌ی مشابه سال قبل (نیمه‌ی دوم ۱۳۹۳) در زیر ارایه می‌شود.

گروه رانندگان ماشین آلات حمل و نقل

این گروه شامل ۹ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشین آلات حمل و نقل است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ ماشین سواری» با ۱.۱ درصد و بیش‌ترین کاهش مربوط به «راننده دامپر» با ۴.۳ درصد می‌باشد. همچنین با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، تمامی دستمزدها دارای افزایش هستند که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده تراکتور» با ۲۰.۲ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده تریلی» با ۹.۹ درصد می‌باشد.

گروه رانندگان ماشین‌های سنگین

این گروه شامل ۱۱ قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌های سنگین می‌باشد. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده ماشین لوله‌گذار سایدبوم» با ۳.۷ درصد و بیش‌ترین کاهش آن مربوط به «راننده درجه دو بولدوزر» با ۲.۳ می‌باشد. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که تمام دستمزدهای اقلام این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده غلتک» با ۱۴.۰ و کمترین افزایش مربوط به «راننده گریدر» با ۷.۳ درصد است.

گروه کارهای بنایی ابنیه ساختمان

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع نیروی انسانی شاغل در کارهای بنایی ابنیه ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «بنای سفت‌کار درجه یک» با ۹.۷ درصد و کمترین افزایش آن به «کمک بنای سفت‌کار» با ۱.۴ درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سفت‌کار درجه یک» با ۲۴.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سفت‌کار درجه دو» با ۱۶.۸ درصد است.

گروه قالب بند چوبی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع قالب‌بند چوبی می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سرنجار» با ۸.۷ درصد و بیش‌ترین کاهش مربوط به «کمک نجار قالب‌بند» با ۰.۶ درصد است. با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی تقریباً مشابهی مشاهده می‌شود. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با ۲۱.۱ درصد و کمترین افزایش مربوط به «کمک نجار قالب بند» با ۱۷.۴ درصد است.

گروه قالب‌بند فلزی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع قالب‌بندهای فلزی است. مقایسه متوسط متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «قالب‌ساز فلزی درجه دو» با ۲.۷ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «قالب‌ساز فلزی درجه دو» با ۲۲.۹ درصد و کمترین افزایش، مربوط به «قالب‌بند فلزی درجه دو» با ۱۵.۴ درصد است.

گروه آرماتوربند

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «آرماتوربند درجه دو» با ۶.۳ درصد و بیش‌ترین کاهش به «کمک آرماتوربند» با ۲.۴ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام افزایش دستمزد مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «آرماتوربند درجه دو» با ۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش مربوط به «آرماتوربند درجه یک» با ۱۳.۱ درصد است.

گروه کارهای بتنی

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع بتن کاران است. مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «استادکار کارهای بتنی» با ۱۱.۳ درصد و کمترین افزایش «بنای بتن‌کار» با ۹.۲ درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک بنای بتن‌کار» با ۲۶.۹ درصد و کمترین افزایش مربوط به «استادکار کارهای بتنی» با ۱۷.۶ درصد است.

گروه اسکلت‌ساز ساختمان

این گروه شامل ۶ قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان می‌باشد. مقایسه‌ متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «جوش‌کار اسکلت» با ۹.۸ درصد و بیش‌ترین کاهش متوسط دستمزد ساعتی به «اسکلت ساز درجه دو» با ۲.۶ درصد تعلق دارد. همچنین، با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، در تمیم اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «جوش‌کار اسکلت» با ۲۲.۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به «اسکلت‌ساز درجه دو» با ۵.۸ درصد است.

گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش تقریباً یکسان می‌باشند که متوسط دستمزد ساعتی «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» دارای افزایش کمی بیش از ۷ درصدی هستند. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، متوسط دستمزد ساعتی «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه یک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» کمی بیش از ۱۸ درصد افزایش داشته‌اند.

گروه عایق‌کار و آسفالت‌کار ابنیه ساختمان

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران و آسفالت کاران ابنیه ساختمان می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با ۱۲.۷ درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی «کمک عایق‌کار و آسفالت‌کار» با ۵.۶ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد افزایش دستمزدها دیده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه دو» با ۲۴.۳ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «عایق‌کار و آسفالت‌کار درجه یک» با ۲۲.۳ درصد است.

گروه سیمان کار

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع سیمان‌کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سیمان کار درجه یک» با ۱۰.۶ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی به «سیمان کار درجه دو» با ۷.۶ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سیمان کار درجه یک» با ۲۶.۹ درصد و کمترین افزایش مربوط به «سیمان کار درجه دو» با ۲۱.۳ درصد می‌باشد.

گروه سنگ‌کار

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌کار درجه یک» با ۱۴.۱ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ کار درجه دو» با ۱۱.۲ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سنگ‌کار درجه یک»، «سنگ کار درجه دو» و «ابزار زن سنگ پلاک» همگی کمی بیش از ۲۲ درصد رشد داشته‌اند.

گروه کاشی‌کار

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کاشی کاران است. متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره پیش است که «کاشی کار درجه یک» با رشد ۱۱.۳ درصد، افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کاشی‌کار درجه دو» با رشد ۲۶.۱ درصدی از افزایش بیش‌تری برخوردار است.

گروه گچ کار

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع گچ‌کاران می‌باشد. متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش نسبت به دوره پیش است که «گچ کار درجه یک» با ۱۵.۸ درصد از افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر برخوردار است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «گچ‌کار درجه یک» با ۲۳.۶ درصد از افزایش بیش‌تری برخوردار است.

گروه بنا و سنگ‌تراش ابنیه‌ی راه

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ تراش ابنیه راه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «بنای سنگ‌چین درجه یک» با ۱۹.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «سنگ‌تراش درجه یک» با ۸.۲ درصد تعلق دارد. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می‌دهد که متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بندکش کارهای سنگی» با ۲۴.۷ درصد دارای بیش‌ترین افزایش و متوسط دستمزد ساعتی «سنگ‌تراش درجه یک» با ۲۲.۰ درصد دارای کمترین افزایش می‌باشد.

گروه آسفالت کار راه و محوطه

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع آسفالت‌کاران راه و محوطه می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایشی هستند که بیش‌ترین افزایش مربوط به «مباشر آسفالت» با ۸.۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به «ماله‌کش آسفالت» با ۷.۰ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی موارد رشد دستمزد ساعتی مشاهده می‌شود، که بیش‌ترین افزایش مربوط به «کارگر آسفالت» با ۲۳.۹ درصد و کمترین افزایش مربوط به «ماله‌کش آسفالت» با ۲۰.۶ درصد است.

گروه لوله‌کش تأسیسات ابنیه

این گروه شامل ۱۴ قلم از دستمزد انواع لوله کش‌های تاسیسات ابنیه است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش هستند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «چدن‌کار درجه یک» با ۱۵.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «آزبست کار درجه دو» با ۶.۵ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه افزایش دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «شاگرد جوش‌کار لوله‌های مسی» با ۲۴.۵ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «استادکار تاسیسات» با ۱۸.۷ درصد است.

گروه عایق‌کار تاسیساتی

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع عایق‌کاران تاسیساتی می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش است. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه یک تاسیساتی» با ۱۱.۶ درصد دارای افزایش بیش‌تری است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز بیان‌گر آن است که متوسط دستمزد ساعتی «عایق‌کار درجه یک تاسیساتی» با ۲۳.۲ درصد دارای افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه کانال‌ساز

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کانال‌سازان می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کانال ساز درجه یک» با ۱۴.۴ درصد می‌باشد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که باز هم بیش‌ترین افزایش مربوط به «کانال‌ساز درجه یک» با ۲۳.۵ درصد می‌باشد.

گروه سیم‌کش ساختمان

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع سیم‌کش ساختمان است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سیم‌کش درجه یک ساختمان» با ۱۲.۷ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سیم‌کش درجه دو ساختمان» با ۹.۲ درصد است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «سیم‌کش درجه یک ساختمان» ۲۴.۰ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «استادکار سیم‌کش ساختمان» با ۱۶.۷ درصد است.

گروه کابل‌کش و مفصل‌بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک

این گروه شامل ۵ قلم از دستمزد انواع کابل‌کش و مفصل‌بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک می‌باشد. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که مانند سایر گروه‌ها، تمامی دستمزدها در این گروه هم دارای افزایش است. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعت به «استادکار کابل‌کش فشار ضعیف» با ۱۲.۳ درصد و کمترین افزایش به «کارگر فنی سیستم‌های حفاظت کاتودیک با ۵.۸ درصد تعلق دارد. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی را نشان می‌دهد که باز هم بیش‌ترین و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به ترتیب با ۲۲.۵ درصد و مربوط به «کابل‌کش درجه دو فشار ضعیف» و «کارگر فنی سیستم‌های حفاظت کاتودیک» است.

گروه کابل‌کش و مفصل‌بند فشار قوی

این گروه شامل ۴ قلم از دستمزد انواع کابل‌کش و مفصل بند فشار قوی است. مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می‌باشند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «کمک کابل‌کش فشار قوی» با ۱۶.۷ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کابل کش درجه یک فشار قوی» با ۴.۷ درصد تعلق دارد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه‌ی دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک کابل‌کش فشار قوی» با ۲۳.۸ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «کابل‌کش درجه دو فشار قوی» با ۱۵.۲ درصد است.

گروه کارگری

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع کارگران می‌باشد. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش می‌باشند که بیش‌ترین افزایش مربوط به «سرکارگر» با ۸.۰ درصد است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد «کارگر ساده» با ۲۲.۱ درصد، دارای افزایش بیش‌تری نسبت به قلم دیگر این گروه است.

گروه شیشه‌بر

این گروه شامل ۳ قلم از دستمزد انواع شیشه‌بر است. مقایسه‌ی دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان، «شیشه‌بر درجه یک» با ۱۱.۴ درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «شیشه‌بر درجه دو» با ۲.۷ درصد دارای کمترین افزایش است. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در تمامی اقلام این گروه رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک شیشه‌بر» با ۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «شیشه‌بر درجه دو» با ۲۲.۶ درصد است.

گروه نقاش ساختمان

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع نقاش ساختمان می‌باشد که مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد هستند. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه یک ساختمان» با ۱۵.۷ درصد است. همچنین با مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «نقاش درجه یک ساختمان» با ۲۴.۱ درصد است.

آلومینیوم‌کار

این گروه شامل ۲ قلم از دستمزد انواع آلومینیوم کاران است. مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش هستند که «آلومینیوم کار درجه یک» با ۱۴.۷ درصد دارای رشد بیش‌تری نسبت به «آلومینیوم کار درجه دو» می‌باشد. با مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروی انسانی مشاهده می‌شود که بیش‌ترین افزایش مربوط به «آلومینیوم کار درجه یک» با ۲۲.۱ درصد است.

در جداول ۱ تا ۷ این نشریه، حداقل، حداکثر و متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی بر حسب گروه‌های مختلف و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل (نیمه اول ۱۳۹۴) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه دوم ۱۳۹۳) و در جداول ۸ تا ۱۴ حداقل، حداکثر و متوسط دستمزد نیروی انسانی بر حسب گروه‌های مختلف در کل سال ۱۳۹۴ ارائه شده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.