نرم افزارحسابداری صدگان

پاسخ به سوالات مستمری بازنشستگی

0 1,902

حسابداراپ

طبق ماده ۷۸ قانون که بیان می دارد: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را حداقل ۵ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمایند.


برای درخواست مستمری بازنشستگی، چه شرایطی لازم است؟
– تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون: دارا بودن ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار.
– تبصره ۳: داشتن ۳۵ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان
– تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون: داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان-آور بدون شرط سنی
– داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون وتبصره¬های آن
– ماده ۷۶: داشتن ۲۰ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ سال و ۵۵ سال.
– تبصره ۱ ماده ۷۶: داشتن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای مردان و زنان ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن.

آیا کارفرما می تواند برای کارکنان خود درخواست بازنشستگی کند؟
طبق ماده ۷۸ قانون که بیان می دارد: کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را حداقل ۵ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمایند.

پندار سیستم

میزان مستمری بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟
(ماده ۷۷ قانون) عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط به آنکه از سی وپنج سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه-شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست وچهار.

چه مدارکی برای ارائه درخواست بازنشستگی لازم است؟
مشخصات هویتی از جمله اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه تصاویر مربوطه و اصل دفترچه بیمه.

شرایط برخورداری از مستمری با حداقل ۱۰ سال سابقه شامل چه مواردی است؟
الف) آن دسته از بیمه¬شدگانی متقاضی که دارای حداقل ۶۰ سال تمام سن برای مردان و ۵۵ سال تمام سن برای زنان بوده و دارای ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب) بیمه شدگانی که دارای حداقل ۶۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری، طبق آراء کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شده، لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده و سن متقاضیان مرد کمتر از ۶۰ سال و زن کمتر از ۵۵ سال باشد.

میزان مستمری بازنشستگی با شرایط حداقل ۱۰ سال سابقه چگونه محاسبه می شود؟


حداقل دستمزد سال تقاضا × سنوات پرداخت حق بیمه
———————————————————————-

۳۰

 =حداقل مستمری قابل پرداخت


شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی جانبازان و آزادگان شامل چه مواردی است؟
شرایط عمومی بازنشستگی قانون جانبازان و آزادگان
۱- دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل¬قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه¬پردازی
۲- دارای بودن حداقل شرط سنی (مردان حداقل ۵۰ سال و زنان حداقل ۴۵ سال سن)
۳- ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت بهره¬مندی از مزایای بازنشستگی
۱-۳- ارائه درخواست کتبی توسط شخص جانباز یا آزاده شاغل در کارگاه¬های غیردولتی و مشمولین قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شعب سازمان
۲-۳- اعلام درخواست بازنشستگی جانبازان یا آزادگان متقاضی شاغل در دستگاه¬های دولتی و یا وابسته به دولت به شعب سازمان
۴- ارائه مدارک موردنیاز به سازمان تأمین¬اجتماعی از جمله:
۱-۴- کارت و با تأیید درصد جانبازی و یا آزادگی افراد شاغل در کارگاه¬های فوق در بند (۱-۳)
۲-۴- موافقت¬نامه شورای امور اداری استخدامی کشور با بازنشستگی متقاضیان شاغل در دستگاه-های دولتی و یا وابسته به دولت و نیز همچنین سنوات ارفاقی آنان.

ملاک محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان شاغل دردستگاههای دولتی که بعنوان کارمند رسمی دولت میباشند به چه نحوه میباشد؟برخورداری از مزایای بازنشستگی جانبازان و آزادگان شامل چه مواردی است؟

پاسخ : طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون جانبازان مصوبه ۱۰/۲/۱۳۸۵ مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه می باشد.

نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در دو یا چند کارگاه کار میکنند چگونه محاسبه می شود ؟

پاسخ : در صورت تقاضای بازنشستگی چنانچه در دو سال پایانی بیمه پردازی در دو یا چند کارگاه اشتغال بکارداشته وحق بیمه پرداخت کرده باشند، دستمزد کارگاهها هر کدام بصورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و نهایتأ مجموع مبالغ محاسبه شده بابت هر کارگاه به عنوان مستمری استحقاقی بازنشستگی پرداخت خواهدشد.

چگونه می توان از ماده  ۱۰ قانون نوسازی صنایع بهره مند شد ؟

پاسخ : کارفرمایان دارای پروانه بهره برداری مورد تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایرمراجع ذیصلاح ، بر اساس مقررات جاری تا پایان زمان اجرای  برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور می توانند بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با تقبل پرداخت کل بار مالی ناشی از سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه های مترتب را تقاضا نمایند.

افرادی که ۶۰ سال سن دارند ولی ۲۰ سال سابقه نداشته باشند می توانند از مزایای بازنشستگی بهره مند گردد؟می توان از ماده  ۱۰ قانون نوسازی صنایع بهره مند شد ؟

پاسخ : چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و کمتر از ۱۰ سال باشد میتوانند کسری آن را پرداخت کرده و به نسبت ۱۰ روز از مستمری برخوردار شوند ، چنانچه سابقه آنان بین ۱۰ تا ۲۰ سال به نسبت همان سابقه مستمری بازنشستگی دریافت خواهند کرد .

بیمه شدگانی که ماهیت شغل آنان کار با اشعه و پرتو است ، آیا در زمان بازنشستگی از سابقه ارفاقی هم بهره مند میشوند؟

پاسخ : افرادی همچون رادیولوژیست ها که تحت نظارت سازمان انرزی اتمی باشند از سنوات ارفاقی سازمان مذکور برخوردار بوده و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی آنان به ۳۰ سال تمام برسد میتوانند بازنشسته شوند.

آیا اتباع خارجی ( غیر ایرانی ) می توانند از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟

پاسخ : حسب ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . بدیهی است این قبیل افراد در صورت اشتغال بکار مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود .

آیا زنان بازنشسته هم کمک هزینه عائله مندی در یافت می کنند ؟

پاسخ : بله ، به یکی از دو صورت زیر کمک هزینه عائله مندی دریافت خواهند کرد :

الف – شوهر نداشته باشد لیکن فرزند داشته باشد.
ب – شوهر از کارافتاده کلی داشته باشد.

اینجانب دارای ۱۹سال سابقه کار متوالی در مشاغل سخت و زیان آور و دوسال سابقه کار عادی (جمعا ۲۱ سال سابقه کار ) میباشم آیا میتوانم تقاضای بازنشستگی نمایم ؟

پاسخ : در صورتی که حائز شرایط سنی مقرر در ماده ۷۶ قانون  و تبصره های ذیل آن باشید می توانید با مراجعه به شعبه مربوطه نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام نمایید.

من حقوق خود را از بانک تجارت می گیرم و اصلا خودم در انتخاب بانک دخالتی نداشته ام . سوالم این است چرا من که از این بانک حقوق دارم  کارا کارت به من تعلق نمی گیرد . مگر من بازنشسته و امثال من ، مستمری بگیر نیستیم . در ضمن آیا میشود بانکم را عوض کنم تا این گونه مزایا را داشته باشم ؟

پاسخ : ۱- امکان تغییر بانک عامل پرداخت برای تمامی مستمری بگیران وجود دارد و بایستی جهت این امر به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه گردد.

۲- موضوعات مربوط به کارا کارت، منجمله ارائه کاراکارت به مستمری بگیران سایر بانکها از طریق حوزه معاونت محترم اداری مالی و با هماهنگی وزارتخانه متبوع  پیگیری می گردد و بنا به اطلاعات واصله ارائه کاراکارت به مستمری بگیران سایر بانکها نیز در دست بررسی می باشد.

اینجانب در سال ۹۲ بازنشست شده ام و در سال ۹۴ مبلغ ۲۸۳ هزار تومان بعنوان عیدی برای بنده واریز شده است حال باتوجه به گفته سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه عیدی مستمری بگیران نیز ۶۸۸ هزار تومان میباشد مقتضی است نسبت به مرتفع شدن مشکل بنده اقدامات لازم را انجام دهید.

پاسخ : مستمری شما به شماره ۱۰۴۴۸۰۰۱۳۳ باتوجه به درخواست شخصی و به موجب قانون تعیین تکلیف ( مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه ) برقرار شده و میزان عیدی نیز به همین نسبت پرداخت می شود.

منبع:سازمان تامین اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.