نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه پارلمان در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ماده ۶ آن موافقت کردند.

به گزارش مجلس تی وی ، طبق  ماده مذکور به منظور برقراري بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهاي بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتـاح حسـابهاي انفـرادي شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

در صورتیکه کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول از بیمه نمودن کارکنان خود خودداری نمایند شخص مدعی می تواند با ضمیمه نمودن مدارک و اسناد اشتغال ، حساب انفرادی ایجاد کند و بیمه اش را ادامه دهد .