حسابان وب

مشوق‌هاي مالياتي براي اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص ماليات

0 290

هوفر

هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد از حيث تشخيص درآمد مشمول ماليات با رعايت موارد ذيل جزو هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌گردد:


۱-پذيرش هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.

حسابان وب

۲-کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل که مطابق با قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف به نگهداري دفاتر مي‌باشند، در حکم موسسه محسوب مي‌شوند. همچنين هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است.

منبع:رسانه مالیاتی ایرانارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.