- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۴۷۱۳۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹(متن بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵+ بخشنامه ۲۴۹۲۰۰ مزد ۹۵)

متن کامل مصوبه دویست و پنجاه  و چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ بدین شرح می باشد:
جهت دریافت متن کامل مصوبه مزد ۹۵ با جداول الحاقی آن موضوع بخشنامه ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ با امضاء وزیر کار اینجا [1] کلیک کنید.