نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۰۹-۹۴-۲۶۰ مورخ۹۴/۱۱/۱۱(رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک هاي صنعتي)

0 1,138

حسابداراپ

به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکتهاي شهرکهاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:به موجب ماده (۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (۸) ماده (۱۲) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (۱۷) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱ /۱۳۸۸ ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.

براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و ساير خدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

پندار سیستم


 عليرضا طاريبخش

معاون ماليات بر ارزش افزودهمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.