نرم افزارحسابداری صدگان

کدام خانوارها بیشترین درآمدها را دارند؟

0 390

حسابداراپ

بررسي تركيب سطح تحصيلات سرپرستان خانوار در گروه‌هاي مختلف هزينه‌اي و درآمدي خانوار نشان مي‌دهد تركيب گروه‌هاي هزينه‌اي اول با درصد بالاتري از بي‌سوادان و گروه‌هاي هزينه‌اي ۱۰ با درصد بيشتري از تحصيل‌كردگان همراه بوده است.


به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، خانوارهاي با سرپرست بي‌سواد در مجموع حدود ۱۹.۳ درصد از كل خانوارها را تشكيل مي‌دهند. نگاهي به تركيب گروه‌هاي ۱۰ گانه هزينه برحسب سطح سواد سرپرستان خانوار نشان مي‌دهد كه از مجموع خانوارهايي كه در گروه يك هزينه قرار گرفته‌اند، ۵۸.۳ درصد آنها داراي سرپرست بي‌سواد بوده‌اند. اين نسبت در گروه‌هاي بعدي به ترتيب كاهش مي‌يابد و در نهايت در گروه دهم به عدد ۷.۹ درصد مي رسد.

پندار سیستم

خانوارهاي با سرپرست داراي سطح سواد كمتر از پنجم ابتدايي حدود ۹.۴ درصد از كل خانوارها را تشكيل مي دهند. توزيع پراكندگي اين خانوارها در بين گروه‌هاي هزينه تقريبا به سمت توزيع نرمال نزديك شده و همان توزيع آماري از فراواني نسبي را كه در گروه اول و دم هزينه به خود اختصاص داده‌اند، در گروه‌هاي ۹ و ۱۰ نيز همان توزيع آماري را دارند. بيشترين درصد فراواني نسبي اين خانوارها به ترتيب در گروه‌هاي ۳، ۴ و ۵ است.

درحالي كه حدود ۷.۵ درصد از خانوارهاي مناطق شهري داراي سرپرست با سطح سواد ليسانس تا كمتر از فوق ليسانس هستند، بيشتر از ۱۵ درصد از گروه دهم هزينه را اين خانوارها به خود اختصاص داده‌اند و حضور آنها در گروه‌هاي پايين هزينه بسيار اندك است.

اين وضعيت در مورد خانوارهاي داراي سرپرست با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر به مراتب شديدتر مي شود. اين گروه از خانوارها با اينكه فقط حدود ۲۲ درصد از كل خانوارها را شامل مي‌شوند اما فراواني نسبي آنها در گروه دهم هزينه ۶.۳ درصد و در گروه‌هاي ۱ و ۲ هزينه تقريبا صفر است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.