نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در اجراي ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 780

حسابداراپ

در اجراي حکم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،   تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مي باشد،


همچنين به موجب ماده ۳۰ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم ادارات امور مالياتي موظفندپرونده هاي مالياتي مودياني را که در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نموده اند يااصولاً طبق قانون مکلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر رسيدگي و ماليات متعلق را مطالبه نمايند. حکم اين ماده مانع از مطالبه ووصول ماليات موديان در اجراي ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.

 با عنايت به مراتب فوق مقتضي است ادارات امورمالياتي، پرونده مالياتي اشخاصي که از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر خودداري نموده اند و داراي حجم فعاليت بالايي مي باشند( به ويژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعيين شده در ماده ۳۰ مذکور (حداکثر ظرف مدت يکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندي ابلاغي به عمل آمده در اجراي دستورالعمل هاي صادره در اولويت رسيدگي قرار دهند.

پندار سیستم


محمد تقي پاکدامن

معاون مالياتهاي مستقيممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.