حسابان وب

بخشنامه ۸۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۲۶(مالیات تولیدکنندگان داروهایی که امکان سوء مصرف دارند)

0 718

حصین حاسب

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده ۳۷  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ درج گرديده است، بدينوسيله مقرر مي دارد:


به موجب حکم بند ۱۲ مذکور،”به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صد درصد (۱۰۰%) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف ۱۹-۵۲۰۰۰۰ دراختياروزارت مزبورقرار مي گيرد  تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند”.
بنابراين وجوه دريافتي توليد کنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد.

در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمايند.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.