حسابان وب

بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتی)

1 1,096

حسابداراپ

پيرو بخشنامه هاي شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي  مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت موديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختيارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم،


بدينوسيله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون ياد شده و همچنين بند ۲ تذکرات و موضوع تقسيط ماليات بخشنامه هاي صدرالاشاره مقرر مي دارد:

۱– اختيار بخشودگي جرائم مالياتي در مورد اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحرير دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه براي عملکرد سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودياني که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل هاي فوق تسليم شده است،به ادارات کل امور مالياتي تفويض مي گردد.

۲– ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذيل اصلاح مي گردد:

“در مواردي که مودي داراي جايزه خوش حسابي موضوع ماده ۱۸۹ و يا خسارت تاخير موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود.”

محل تبلیغ شما

۳- در خصوص تقسيط ماليات، موضوع بخشنامه هاي ياد شده، اختيار تقسيط بدهي براي ماليات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد ساير مالياتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعايت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم و با وصول حداقل بيست درصد(۲۰%) بدهي ماليات قطعي بصورت نقد، تفويض مي گردد.

ضمناً ساير مفاد بخشنامه هاي صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقي است.

 

                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور1 نظر
  1. سینا می گوید

    عالییییییییی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.