نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۱(تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتی)

1 1,281

حسابداراپ

پيرو بخشنامه هاي شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲ و شماره ۵۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۳ موضوع تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي  مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت موديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختيارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم،


بدينوسيله در خصوص مفاد بند ۵ دستور العمل هاي شماره ۵۷۶۵-۲۰۰ مورخ ۴-۴-۱۳۹۲ و ۵۰۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۹-۳-۱۳۹۳ در باب ماده ۱۵۸ قانون ياد شده و همچنين بند ۲ تذکرات و موضوع تقسيط ماليات بخشنامه هاي صدرالاشاره مقرر مي دارد:

۱– اختيار بخشودگي جرائم مالياتي در مورد اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحرير دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه براي عملکرد سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مودياني که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل هاي فوق تسليم شده است،به ادارات کل امور مالياتي تفويض مي گردد.

۲– ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره ۸۳۶۲-۲۰۰ مورخ ۶-۵-۱۳۹۲، بند (۲) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذيل اصلاح مي گردد:

“در مواردي که مودي داراي جايزه خوش حسابي موضوع ماده ۱۸۹ و يا خسارت تاخير موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود.”

پندار سیستم

۳- در خصوص تقسيط ماليات، موضوع بخشنامه هاي ياد شده، اختيار تقسيط بدهي براي ماليات بر ارث به مدت حداکثر ۲۴ ماه و در مورد ساير مالياتها حداکثر بمدت ۱۵ ماه با رعايت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم و با وصول حداقل بيست درصد(۲۰%) بدهي ماليات قطعي بصورت نقد، تفويض مي گردد.

ضمناً ساير مفاد بخشنامه هاي صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقي است.

 

                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

1 نظر
  1. سینا می گوید

    عالییییییییی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.