- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی)

باتوجه به ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۱-۶-۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱ این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۲۴-۶-۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تصویر پیوست)، مقرر می دارد:


باعنایت به رای مذکور در اجرای مقررات ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، طرح ها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند.
 لذا از تاریخ صدور رأی فوق (۲۴-۶-۱۳۹۴)، اشخاص موضوع صدر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره ۵ آن، وجوهی را بابت طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم(۲۵-۶-۱۳۹۱) مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده است، پرداخت می نمایند  پنج در صد (۵%) آن را  به عنوان علی الحساب مالیات مودی  (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سی روز به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. .۹۹


  علی عسکری

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور