حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۵ مورخ ۹۴/۷/۲۹(کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي)

0 988

حسابداراپ

به موجب بند (هـ) ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است.


تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيات وزيران مي باشد. از آنجاييکه مطابق نامه شماره ۸۱۴۳۰-۲۱۴۱ مورخ ۲۳-۶-۱۳۹۴ دبير محترم هيات دولت (تصوير پيوست) ، فهرست نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع تصويبنامه شماره ۱۱۶۴۶۲/ت ۲۵۵ مورخ ۶-۴-۱۳۶۸ هيات محترم وزيران از تاريخ صدور تاکنون تغييراتي نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زيرکماکان به قوت خود باقي است. ضمناً هرگونه تغيير در فهرست مذکور منوط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات محترم وزيران خواهد بود.

۱-       دفتر تبليغات قم

۲-       سازمان تبليغات اسلامي

۳-       شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۴-       جهاد دانشگاهي

۵-       بنياد شهيد انقلاب اسلامي

فینتو

۶-       کميته امداد امام خميني

۷-       بنياد پانزده خرداد

۸-       بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي( به موجب مصوبه شماره ۲۰۷۹-۷/ت /۱۰۳۵ مورخ ۱۲-۱۲-۱۳۶۸هيات وزيران، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي درتصويبنامه هاي هيات وزيران به عبارت بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اصلاح گرديده است)

۹-       بنياد مسکن انقلاب اسلامي علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.