- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۴مورخ ۹۴/۷/۲۸(ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست)

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي ماده ۲۷۲ [1] قانون مالياتهاي مستقيم که نسبت به ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست اقدام مي نمايند، بدينوسيله اعلام مي گردد:


با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره ۵۸۷۷۲-۱۳۱۶۷-۴-۳۰ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۷۸ و از آنجا که به موجب مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مورخ ۲۷-۱۱-۸۰ ، حسابرسان مالياتي مکلف گرديده اند گزارش حسابرسي مالياتي را طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مودي قرار دهند و اين امر جزء موارد موضوع ماده ۱۷۸ قانون مزبور و گزارش فوق نيز به منزله ساير اوراق مالياتي که مودي به موجب مقررات مکلف به تسليم آن مي باشد خواهد بود و از طرفي نيز به موجب تبصره (۱) ماده ۲۷۲ مذکور قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن گرديده که مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورتهاي مالي که طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه، به  اداره امور مالياتي مربوط تسليم نموده باشد. لذا مودياني که پرونده آنها در اجراي ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مورد حسابرسي واقع گرديده است، در صورتي که گزارش حسابرسي مالي و مالياتي را در تاريخ مقرر به وسيله پست به اداره امور مالياتي تسليم نمايند، تاريخ تسليم به اداره پست، تاريخ تسليم به مراجع مربوط (اداره امور مالياتي) تلقي مي گردد. ۵۲-۲۷/۷


 علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور