نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۰-۹۴-۲۶۰ مورخ۹۴/۶/۹(فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت مالیات ارزش افزوده)

0 2,991

حسابداراپ

پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰-۰۲-۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ موضوع گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و با توجه به پيگيري‌هاي ادارات کل امور مالياتي جهت دريافت فرم مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده رعايت موارد ذيل جهت صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده الزامي مي‌باشد.


۱- ادارات کل امور مالياتي موظفند جهت دريافت فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir/admin منوي “گواهينامه ثبت نام” زير منوي “ثبت درخواست فرم هاي مخصوص گواهينامه” فرم تقاضاي مربوط را توسط راهبر سيستم تکميل نمايند. (پيوست شماره ۱)

۲- دفتر نظارت بر امور اجرايي اين معاونت ضمن بررسي درخواست ادارات کل امور مالياتي ذيربط، نسبت به تخصيص فرم هاي مخصوص صدور گواهينامه الکترونيکي ثبت نام با درج تعداد و شماره سريال در سامانه ماليات بر ارزش افزوده و تحويل آن به نماينده معرفي شده ادارات کل امور مالياتي اقدام خواهد نمود. (پيوست شماره ۲)

۳- در صورتيکه فرم هاي مخصوص تخصيص يافته يا گواهينامه هاي صادره به دلايل مختلف از جمله پارگي، مخدوش شدن و…. غيرقابل استفاده گردد يا مفقود شود ادارات کل امور مالياتي موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم هاي مخصوص/ گواهينامه هاي مخدوش شده و … موضوع را با حضور نمايندگان دادستاني انتظامي مالياتي و حراست با ذکر تعداد و شماره سريال، صورتمجلس و توسط راهبر سيستم در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir/admin منوي “گواهينامه ثبت نام” زير منوي “ثبت فرم ‌هاي امحا شده قبل از صدور گواهينامه” و “ثبت اطلاعات گواهينامه هاي مفقودي” درج نموده و نسخه‌اي از صورتمجلس را به ‌انضمام گواهينامه‌ هاي باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرايي ارسال نمايند. (پيوست شماره ۳)

۴- در صورتيکه فرم هاي مخصوص يا گواهينامه ‌هاي الکترونيکي ثبت نام توسط ادارات کل امور مالياتي يا مؤديان مفقود شود اشخاص ياد شده موظفند نسبت به تکميل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمايند. صدور گواهينامه جديد منوط به تکميل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سيستم در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشانيwww.evat.ir/admin منوي “گواهينامه ثبت نام” زير منوي “ثبت فرم‌ هاي امحا شده قبل از صدور گواهينامه” و “ثبت اطلاعات گواهينامه هاي مفقودي” خواهد بود.(پيوست هاي شماره ۴ و ۵)

پندار سیستم

تذکر: در صورتيکه مؤدي گواهينامه الکترونيکي ثبت نام خود را مفقود نمايد موظف است مراتب را ظرف مدت يک هفته به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد. همچنين مسئوليت هرگونه سوء استفاده از گواهينامه الکترونيکي مفقود شده بر عهده مؤدي خواهد بود.

۵- تجديد گواهينامه الکترونيکي ثبت نام منوط به تحويل گواهينامه هاي صادره قبلي خواهد بود و در صورت عدم تحويل گواهينامه‌ هاي قبلي به هر دليل رعايت بند (۴) اين بخشنامه ضروري خواهد بود.

۶- در صورتيکه آدرس و يا ساير اطلاعات مؤدي در گواهينامه الکترونيکي ثبت نام اشتباه درج شده و يا تغيير نمايد، مؤدي جهت اصلاح گواهينامه الکترونيکي ثبت نام مي‌تواند مطابق بند(۲) قسمت شرايط صدور گواهينامه ثبت‌نام دستورالعمل شماره ۵۳۹-۹۳-۲۶۰ مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳ و بر اساس مفاد بند (۵) اين بخشنامه اقدام نمايد.

      


عليرضا طاريبخش

معاون ماليات بر ارزش افزودهمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.