نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۱۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۵( اظهارنامه قطعی مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳)

0 915

حسابداراپ

 پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۴ براي عملکرد سال ۱۳۹۳ مقرر مي دارد:


۱-    مرکز فن آوري اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه هاي مودياني که ماليات  عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ قطعي و اظهارنامه مالياتي آنها با رعايت شرايط توافق  ( بندهاي ۱، ۲ و ۳) دستورالعمل ياد شده تسليم گرديده و نيز فاقد اطلاعات در سامانه هاي اطلاعاتي سازمان باشند و يا مبلغ درآمد / فروش ابرازي آنها بيش از مبلغ اطلاعات موجود است را استخراج و به منظور صدور برگ ماليات قطعي در اختيار ادارات کل ذي ربط قرار دهد .ادارات کل مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاري نسبت به صدور و ابلاغ برگ ماليات قطعي موديان فوق الذکر اقدام نمايند. در مورد مودياني که مبلغ درآمد يا فروش ابرازي آنها کمتر از مبلغ اطلاعات موجود در بانک اطلاعات موديان باشد، اين موديان به عنوان نمونه انتخاب و پرونده مالياتي آنها با رعايت مقررات مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

۲-    مرکز فن آوري اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه مالياتي مودياني که ماليات  عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه مالياتي قطعي نگرديده و اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها با رعايت شرايط توافق و همچنين بند (۶) توافق به عمل آمده تسليم شده است را استخراج و در اختيار ادارات کل ذي ربط قرار دهد. اين موديان، در صورت قطعيت ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ تا پايان سال جاري، مشمول توافق خواهند بود.
در اين صورت چنانچه ميزان درآمد مشمول ماليات موديان بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات موديان، کمتر از درآمد مشمول ماليات مشخصه طبق توافق باشد، اداره امور مالياتي نسبت به صدور برگ ماليات قطعي با توجه به ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ و رشد مذکور در بند ۵ توافق نامه اقدام نمايد. بديهي است در مواردي که درآمد مشمول ماليات ابرازي مودي بيش از درآمد مشمول ماليات طبق توافق باشد، درآمد مشمول ماليات ابرازي، مبناي صدور برگ ماليات قطعي خواهد بود. همچنين در مواردي که درآمد مشمول ماليات موديان طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات موديان ، بيش از مبلغ درآمد مشمول ماليات مطابق توافق باشد، پرونده به عنوان نمونه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

پندار سیستم

    مرکز فن آوري اطلاعات موظف است، فهرست موديان  قابل رسيدگي در اجراي بندهاي ۱ و ۲ اين دستورالعمل را در اختيار ادارات کل امور مالياتي قرار دهد.

 

    علي عسکري

رييس کل سارمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.