نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۱۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۲۲(دستورالعمل نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا)

0 1,846

حسابداراپ

در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که مقرر مي‌دارد”سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهايي که از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نمايد.” لذا ادارات امور مالياتي و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعايت موارد ذيل اقدام لازم را معمول نمايند.

 

۱- تکميل و ثبت فرم الکترونيکي درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده از طريق منوي “‘ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده” به شاني www.evat.ir توسط مؤدي؛


۲- ادارات امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاري از تاريخ ثبت درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکميل دقيق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي طبق فرم شماره (۲) اقدام نمايند.


۳-تاريخ تنظيم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و…  مشروط به ارائه کليه اسناد و مدارک درخواستي و دفاتر تحرير شده،مبناي محاسبه براي مهلت مقرر در ماده (۳۴) قانون مذکور خواهد بود.


لازم به ذکر است چنانچه کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي، در تاريخ تنظيم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ماليات و عوارض ارزش افزوده در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و… به طور کامل در اختيار مأموران مالياتي قرار داده نشود، استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسيدگي جامع دوره مالياتي مورد بحث و دوره هاي مالياتي رسيدگي نشدة قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل خواهد بود.


۴-اسناد و مدارک مثبته مورد نياز جهت استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده:

– ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي صادرات قطعي؛

–  ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير صورتحساب خريد کالاهاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛

–   ارائه دفاتر روزنامه و کل تحريرشده مربوط به سال صدور کالا؛

–  ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير اسناد و مدارک مثبته مربوط به ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهايي که به خارج از کشور صادرات قطعي شده‌؛

–   ارائه اسناد و مدارک حسابداري و اصل و تصوير پشت و روي پروانه واردات قطعي در مواردي که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.


تذکر: به منظور پيشگيري از استفاده مکرر از اسناد گمرکي، در مواردي که کليه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي در اختيار مأموران مالياتي قرار مي‌گيرد، مأموران مالياتي مي‌بايست پس از تطبيق اصل مدارک با تصوير آن، اصل برگ خروجي را پس از ممهور نمودن به مهر “برگ خروجي در اجراي ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور توسط مؤدي ارائه گرديد” به مؤدي عودت دهند.


۵-ادارات امور مالياتي مي‌بايست پس از دريافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظيم گزارش بررسي دفاتر و اسناد و مدارک مؤديان در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و …طبق فرم شماره (۳) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختي، تسهيم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رويدادها در دفاتر و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوي که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعايت ساير مقررات، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذيرد.


پندار سیستم

۶- در مواردي که در اجراي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و …، بابت صادرات قطعي کالاها، استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده صورت مي‌پذيرد، ادارات امور مالياتي موظفند بلافاصله پس ازانقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، رسيدگي به دوره‌/ دوره‌هاي مالياتي که استرداد موقت انجام شده است را در اولويت قرار دهند.


۷- چنانچه درخواست استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤدي و همچنين ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران همزمان با انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اينصورت ادارات امور مالياتي مي‌بايست ظرف مهلت مقرر (يک‌ماه) جهت تعيين تکليف نهايي پرونده مورد نظر، نسبت به رسيدگي کامل دوره مذکور اقدام نمايند.

ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعي و برگ خروجي تسليمي،  استعلام ادارات امور مالياتي از گمرک مربوطه در مهلت پيش بيني شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود.


۸- استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و …، صرفاً در خصوص صادرات قطعي کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد بوده و قابل تسري به صادرات خدمات و استرداد ساير موارد نخواهد بود.


۹-استرداد ماليات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤديان متقاضي استرداد در نظام ماليات برارزش افروده خواهد بود.


۱۰-ادارات امور مالياتي مي‌بايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهاده‌هاي کالاهاي صادراتي، احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي و برگ خروجي کالاي صادراتي و حصول اطمينان از صادرات قطعي کالا و همچنين محاسبه سهم ماليات و عوارض ارزش افزوده به ميزان صادرات انجام‌شده نيز اقدام نمايند.


۱۱-ادارات کل امور مالياتي مکلف به تشکيل کارگروهي متشکل از يک نفر رئيس امور مالياتي، يک نفر رئيس گروه مالياتي و دو نفر کارشناس ارشد مالياتي مي‌باشند که کارگروه مذکور نيز موظف است قبل از هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌هاي لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و ساير اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالياتي، برگ خروجي کالا و حصول اطمينان از صادرات قطعي، اعمال و در فرم شماره (۳) اين دستورالعمل اظهارنظر نمايد.


۱۲ هرگونه استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهي ابرازي و يا قطعي‌شده دوره يا دوره‌هاي قبل مي‌باشد.


۱۳ ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست آمار استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده را در زير منوي «ثبت استرداد وجوه» از منوي «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مديران به نشانيwww.evat.ir/admin ثبت نمايند.

 

 

 علـي عسکـري

رييس کل سازمان مالياتيمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.