حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۵۰ مورخ ۹۴/۵/۱۲(ارسال جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳)

0 1,040

حصین حاسب

    در اجراي مقررات بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ حوزه تهران مصوب کميسيون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغييرات ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ با رعايت موارد ذيل به منظور تشکيل کميسيون هاي بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتها در شهرستانهاي استان تهران و همچنين مراکز استانها و شهرستانهاي تابعه آنها، ارسال مي­گردد.


۱- با عنايت به اينکه حداکثر تعديلات لازم در مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادي سال مذکور توسط کميسيون بند (الف) ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار مي رود مصوبات کميسيون هاي بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغييرات پيشنهادي در مجموعه مذکور باشد.

۲- با عنايت به تشابه ساختاري فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي جغرافيايي همجوار، ضروري است ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا تغييرات پيشنهادي لازم در اقلام ضرايب مالياتي به نحوي صورت پذيرد که واجد بيشترين هماهنگي ميان تصميمات کميسيون هاي شهرستانهاي تابعه استان باشد.

۳- با توجـه به موارد فوق، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي با رعايت مفاد بند (ب) و تبصره هاي ۱، ۲ و ۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکيل کميسيون­هاي مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالياتي شهرستانهاي تابعه اقدام نمايند و ضمن انــجام بـررسي­هاي کـارشنـاسي و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادي خـاص حوز? جغرافيايي در صورت اقتضاء تغييرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلايل مسـتند و کافي به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پيشنهادي را صرفاً مطابق فرمهاي پيوست شماره (يک و دو) تنظيم و بصورت متمـرکز از طريق آن اداره کل، حـداکثر تـا تـاريخ ۱۵-۰۶-۱۳۹۳، از طريق سيستم چارگون/پست الکترونيکي (zaribe.maliyati@intamedia.ir) به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند،تا اقدامات قانوني بعدي به عمل آيد.

موکداً اعلام مي گردد درخواستهايي که در قالب فرمهاي پيوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندي مندرج در جدول تهيه  مي گردد، بايستي منضم به دلايل کافي و مستند بوده و به تأييد و امضاء همه اعضاء کميسيون رسيده باشد.

۴- با توجه به اصلاحات اساسي که در راستاي ايجاد شفافيت، تصريح و رفع برخي ابهامات در عناوين و ضرايب مالياتي فعاليت­هاي پزشکي در عملکرد سال ۱۳۹۳ توسط کميسيون تعيين ضرايب مالياتي صورت پذيرفته است، لذا مقتضي است ادارات امور مالياتي ذيربط ترتيبي اتخاذ نمايند تا مأموران مالياتي در اعمال ضرايب مالياتي مشاغل پزشکان به ويژه پزشکان متخصص پس از تطبيق شرح فعاليت، نوع و مجوز صادره از سوي مراجع قانوني، نسبت به انتخاب ضريب مالياتي متناسب با فعاليت آنان اقدام نمايند.

پندار سیستم

۵-  ضروري است ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا مأموران مالياتي ضمن اعمال ضرايب مندرج در اين مجموعه به منظور تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان از طريق تشخيص علي الرأس، نکات و ضوابط اجرائي مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقيق ملاک عمل قرار دهند.

۶- ضمن تأکيد بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالياتي در استخراج و اعمال دقيق ضريب مالياتي فعاليتها از مجموعه مذکور و جلب توجه نمايندگان هيأت­هاي حل اختلاف مالياتي (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ ق.م.م) به نحوه اجراي صحيح حکم قسمت اخير مقررات ياد شده مبني بر تعيين ضرايب مالياتي با توجه به مشاغل مشابه، همچنين ادارات کل امور مالياتي مکلفند فهرست مواردي که در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالياتها تعيين ضرايب مالياتي آنها به هيأت حل اختلاف مالياتي احاله مي­گردد را به انضمام تصاوير آراء هيأت هاي مزبور، هر سه ماه يکبار به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند.

مزيد اطلاع، مجموعه جدول ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ در دست چاپ مي باشد که به محض چاپ به  تعداد مورد نياز ادارات امور مالياتي آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مديران کل امور مالياتي، مسئول حسن اجراي مفاد اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي­باشند.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.