حسابان وب

حقوق بازنشستگی را چگونه محاسبه می کنند؟

0 1,355

حسابداراپ

به طور کلی در سیستم های بیمه ای مورد اعمال در ایران ، حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس متغیرهای ذیل محاسبه و تعیین می گردد .


آشنایی با متغیرهای تاثیرگذار در میزان حقوق بازنشستگی:

۱- سابقه پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه: اگر چه سابقه پرداخت کسور بازنشستگی اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقی می گردد لیکن در محاسبه حقوق بازنشستگی سابقه ای که کسور بازنشستگی آن پرداخت شده و یا تعهد پرداخت گردیده است ملاک قرار می گیرد همچنین به موجب قوانین ذیربط بعضاً جهت برخی از کارکنان به دلائل ویژگی های خاص به طور ارفاقی سنوات کاری در نظر گرفته می شود که در افزایش میزان حقوق بازنشستگی آنان موثر می باشد .

۲ – معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی درچند سال آخر خدمت ( معدل حقوق و مزایای مشمول ):
متغیر تاثیر گذار دیگر در میزان حقوق بازنشستگی ، معدل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی در چند سال آخر خدمت می باشد ، در حال حاضر این معدل جهت مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری حسب قوانین ذیربط بر مبنای دریافتی ۲ سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی در نظر گرفته می شود .

۳- مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به منظور امکان دریافت حقوق بازنشستگی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مشمول پرداخت ( ضریب سنوات ):
متغیر سوم تاثیر گذار در میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه ( که می توان آنرا ثابت هم تلقی نمود ) پبش فرض سنوات پرداخت کسوربازنشستگی لازم جهت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان کامل ( معادل معدل حقوق و مزایای مشمول ) می باشد . حسب قوانین ذیربط این پیش فرض برابر ۳۰ سال است با این توضیحات ضریب سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه برابر یک سی ام می باشد .میزان حقوق بازنشستگی میزان حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی و صندوق شهرداری ها به موجب ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب  ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸   ق.ا.ک و ماده ۴۳ آئین نامه استخدامی شهرداری ها و ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب  ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۷۹   برابر است با :
میزان حقوق بازنشستگی = سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر ۳۰ سال) *معدل حقوق و مزایا *۳۰/۱

فینتو

معدل حقوق ومزایـــــــا = معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در ۲سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول = سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار می گیرد .با توجه به ماده ۴ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب  ۲۳ / ۰۶ / ۱۳۷۳   حداقل حقوق بازنشستگی همواره برابر حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمین شاغل می باشد .

به موجب ماده ۹۸ ق.ا.ک و تبصره ۴ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتی که ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند .

با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ و ۱۲۴ ق.ا.ک مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق بازنشستگی و یا وظیفه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد . این امر در مورد کارکنان شهرداری ها تصریح ندارد .

به موجب بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، حقوق بازنشستگی و وظیفه از پرداخت مالیات معاف می باشد .

منبع:پارافارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.