حسابان وب

تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵

0 354

حسابداراپ

بنابه اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت پيوست ، درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۹۳ تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را كه قطعي خواهد بود وصول نمايند.

فینتو


الف – شرايط توافق:

۱-      ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۳ بصورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الكترونيكي در موعد مقرر قانوني. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت كاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و كد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.

برای دریافت ادامه اینجا کلیک کنید.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.