نرم افزارحسابداری صدگان

مراحل رسيدگي به ادعاي سوابق اشتغال در سازمان تأمين اجتماعي

15 13,343

حسابداراپ

سابقه و ميزان حق بيمه پرداخت شده، مؤثرترين و مهم ترين عامل در ارائه خدمات سازمان تأمين اجتماعي به بيمه شدگان است.

پندار سیستم


به ديگر سخن، بيمه شدگان براي دريافت خدمات مورد نياز خود، مانند مستمري بازنشستگي، از کار افتادگي و مانند آن، بايد ميزان معيني از حق بيمه را، در مدت مشخصي، پرداخته باشند.

به عنوان نمونه، برقراري مستمري بازنشستگي براي فرد بيمه شده، در برخي شرايط، منوط به دارا بودن سابقه اي دست کم سي ساله در پرداخت حق بيمه است. ميزان اين مستمري نيز به ميزان حق بيمه اي بستگي دارد که کارفرما، بر اساس حقوق پرداختي به بيمه شده، در ليست هاي بيمه ثبت کرده و حق بيمه را بر اساس آن پرداخته است.

طبق ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي، «کارفرما مسئول پرداخت سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأديه نمايد.» حال فرض کنيد کارفرما، به هر دليلي، از پرداخت به موقع حق بيمه کارگر به سازمان تأمين اجتماعي خودداري و وي را از برخي امتيازات و حقوق مربوط به بيمه تأمين اجتماعي محروم کرده باشد.

آيا اين تأخير يا عدم پرداخت، رافع مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي براي ارائه خدمات به بيمه شده است؟ آيا بيمه شده به علت تأخير يا تعلل کارفرما در پرداخت حق بيمه، بايد از حق و حقوق خود دست بشويد؟

وظيفه سازمان تأمين اجتماعي

بر اساس بخش پاياني ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي، «تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن، رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.» پس سازمان تأمين اجتماعي موظف است براي احقاق حق بيمه شدگان و حمايت از آن ها در برابر کارفرمايان خاطي، تمهيداتي بينديشد. مطابق قانون، رسيدگي به شکايات مربوط به ادعاي سوابق بيمه افراد در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي است و افرادي که در اين زمينه ادعا و شکايتي دارند، بايد به اين سازمان مراجعه کنند. بنابراين در صورتي که در سابقه بيمه شما، به علت پرداخت نشدن حق بيمه توسط کارفرما، وقفه اي به وجود آمده باشد، مي توانيد با مراجعه به شعب سازمان تأمين اجتماعي، نسبت به تأييد و ترميم سوابق بيمه خود اقدام کنيد.

اولويت رسيدگي به درخواست

موضوع رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه، در سازمان تأمين اجتماعي، زير عنوان «رسيدگي به ادعاي بيمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاه ها» بررسي مي شود. نخست، بايد توجه داشته باشيد که رسيدگي به ادعاي سوابق در همان شعبه اي انجام مي شود که کارگاه مورد نظر – که در آن براي بيمه شده حق بيمه رد نشده است- در محدوده آن قرار دارد. در صورتي که ادعاي سوابق بيمه شده مربوط به چند کارگاه و در چند شعبه مختلف سازمان تأمين اجتماعي باشد، هر شعبه، حسب مورد، به موضوع ادعاي سوابق در کارگاه قرار گرفته در محدوده اداري خود، رسيدگي خواهد کرد. از آنجا که روندرسيدگي به ادعاي سابقه بيمه، طولاني و وقت گير است، طبق دستورالعمل حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي، اولويت رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه در شعبه هاي اين سازمان، با افرادي است که در شُرُف برخورداري از مستمري بازنشستگي، از کار افتادگي يا بازماندگان هستند. فرد مدعي بايد شخصاً به شعبه مراجعه و فرم هاي مربوطه را تکميل کند. در صورت فوت يا کهولت سن و بيماري فرد مدعي، حسب مورد، وراث قانوني يا وکيل قانوني فرد، براي تکميل فرم ها و پيگيري پرونده اقدام خواهند کرد.

مراحل رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه

فرد مدعي سوابق بيمه، در ابتدا بايد مدارک مورد نياز را براي ادعاي خود به شعبه سازمان تأمين اجتماعي تسليم کند. اين مدارک، صرف نظر از اصل و کپي شناسنامه و دفترچه درماني مدعي(در صورتي که آن را داشته باشد)، شامل اصل و کپي انحصار وراثت و اصل و کپي وکالتنامه وکيل قانوني مدعي نيز، در صورت نياز، خواهد بود که در واقع، به شناسايي دقيق مدعي توسط مأمور مربوطه کمک مي کند. افزون بر اين، مدعي بايد مدرکي دال بر ادعاي سابقه بيمه خود به شعبه سازمان تأمين اجتماعي تسليم کند. طبق دستورالعمل حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي، مدارک قابل ارائه اي که مي توانند در تأييد ادعاي سابقه بيمه افراد مورد استفاده قرار گيرند، عبارتند از: ۱- حکم استخدامي، ارتقاي شغلي، تغيير سمت در دوره مورد ادعا؛ ۲- فيش يا رسيد حقوق يا چک بانکي که مربوط به واريز و دريافت حقوق فرد باشد؛ ۳- گواهي بانک مبني بر واريز حقوق ماهانه مدعي طبق ليست هاي حقوقي کارفرما؛ ۴- کارت افتتاح حساب بانکي براي دريافت حقوق از کارفرما؛ ۵- ليست هاي حقوق کارگاه؛ ۶- دفاتر قانوني کارگاه و اسناد هزينه مربوطه؛ ۷- ليست هاي حقوق کارگاه، منضم به اظهارنامه مالياتي که به تأييد اداره دارايي مربوطه رسيده است؛ ۸- کارت هاي حضور و غياب يا ورود و خروج يا دفاتر ثبت حضور و غياب کارکنان کارگاه؛ ۹- آراي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف قانون کار(در صورتي که در زمان قطع رابطه با کارگاه مورد نظر صادر شده باشند.)؛۱۰- کارت بهداشتي صادره از سوي اداره بهداشت محيط کار؛ ۱۱- استشهاد محيط کارگاه. به نظر مي رسد که اسناد اثبات کننده ادعاي سوابق بيمه، محدود به موارد يازده گانه نباشد و فرد مدعي بتواند در صورت دارا بودن سندي، غير از اين موارد، که اثبات کننده ادعاي اوست، نسبت به احقاق حق خود اقدام کند.

بنابراين فرد مدعي سابقه بيمه، موظف است فرم هاي مربوطه را پُر و امضا و نيز، نسبت به تسليم اسناد مورد نياز براي اثبات حقش به شعبه سازمان تأمين اجتماعي اقدام کند. طبق دستورالعمل، اسناد ارائه شده بايد همراه با کپي به مأمور مربوطه تسليم شوند. مأمور پس از بررسي اسناد و تأييد برابر با اصل بودن کپي آن ها، بايد اصل سند را به فرد درخواست کننده باز گرداند.

شعب سازمان تأمين اجتماعي پس از دريافت مدارک، نسبت به بررسي دقيق آن ها اقدام مي کنند. در صورتي که اسناد هويتي فرد مدعي سوابق، داراي ايرادات سجلي، مانند عدم تطبيق مشخصات دفترچه بيمه با شناسنامه باشد، لازم است ابتدا اصلاحات لازم در اسناد فرد متقاضي انجام و بعد، مراحل بررسي آغاز شود. ممکن است در دوره مورد ادعاي فرد درخواست کننده، کارگاه تعطيل بوده باشد و کارفرما با فرض عدم فعاليت و اشتغال کارگر، منکر سابقه بيمه وي در دوره تعطيلي کارگاه شود. با وجود اين که ادعاي عدم اشتغال در زمان تعطيلي کارگاه، مي تواند درست باشد، اما ممکن است اين تعطيلي به استناد موادي از قانون اتفاق افتاده باشد که در آن، حق کارگر براي دريافت مزد محفوظ است. به عنوان نمونه، ممکن است تعطيلي کارگاه به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار و با نظر کارشناس بهداشت حرفه اي، مبني بر نياز کارگاه به ارتقاي شرايط بهداشت حرفه اي، صورت گرفته باشد. در اين حالت، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون کار، «کارفرما مکلف است در ايامي که به علت فوق کارتعطيل مي شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.» بديهي است که با اين شرايط، سابقه کار و در نهايت بيمه کارگر نيز دچار وقفه نخواهد شد. به همين دليل، تعطيلي کارگاه در دوره مورد ادعاي فرد متقاضي يا عدم اظهار نظر کارفرما درباره سوابق کارگر، مانع از رسيدگي به درخواست بيمه شده، در شعب سازمان تأمين اجتماعي نيست.پس از انجام بررسي هاي اوليه، موضوع ادعاي سوابق بيمه شده در کميسيون ها بررسي خواهد شد. در صورت تأييد ادعاي سابقه و پس از طي مراحل اداري مربوطه و دريافت حق بيمه از کارفرما، سابقه مورد ادعا، به سنوات پرداخت حق بيمه مدعي سوابق، افزوده خواهد شد و وي مي تواند از مزاياي آن بهره مند شود.

مهم ترين نکات

در صورتي که در سابقه بيمه شما، به علت عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما، وقفه اي به وجود آمده باشد، مي توانيد با مراجعه به شعب سازمان تأمين اجتماعي، نسبت به تأييد و ترميم سوابق بيمه خود اقدام کنيد.

مطابق قانون، رسيدگي به شکايات مربوط به ادعاي سوابق بيمه افراد در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي است و افرادي که در اين زمينه ادعا و شکايتي دارند، بايد به اين سازمان مراجعه کنند.

اولويت رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه در شعبه هاي سازمان، با افرادي است که در شُرُف برخورداري از مستمري بازنشستگي، از کار افتادگي يا بازماندگان هستند.

فرد مدعي سابقه بيمه، موظف است فرم هاي مربوطه را پُر و امضا و نيز، نسبت به تسليم اسناد مورد نياز براي اثبات حقش به شعبه سازمان تأمين اجتماعي اقدام کند.

اسناد ارائه شده بايد همراه با کپي به مأمور مربوطه تسليم شوند. مأمور پس از بررسي اسناد و تأييد برابر با اصل بودن کپي آن ها، بايد اصل سند را به فرد درخواست کننده باز گرداند.

تعطيلي کارگاه در دوره مورد ادعاي فرد متقاضي يا عدم اظهار نظر کارفرما درباره سوابق کارگر، مانع از رسيدگي به درخواست بيمه شده، در شعب سازمان تأمين اجتماعي نيست.

 منبع:روزنامه خراسانمحل تبلیغ شما

15 نظرات
 1. محمد می گوید

  سلام ممنون از مطلب مفیدتون. لطفا بفرمایید که برای زنده کردن ۳ سال حق بیمه ، این مراحل در چه مدت زمانی به سرانجام میرسد؟( کلیه اسناد و مدارک اثبات ، موجود است)

 2. حامد می گوید

  با سپاس از مدیر محترم سایت و همۀ دست اندر کاران و همکاران محترمتان.

 3. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشکر از حضور جنابعالی

 4. محمد می گوید

  مدیر سایت فقط نظرات تقدیر و تشکر رو جواب میده … !!!

 5. حسین دلبری می گوید

  باسلام از سال ۶۵ سابقه پرداخت بیمه دارم و تا الان که تقریبا ۲۹ سال میگذرد کلا ۲۲ سال سابقه شده است و اما به دلیل بیکار شدن بیمه ام قطع و وصل می شده ایا قانونی هست که مواقع قطع شده را خودم واریز نمایم تا جزو سوابقم منظور گردد .

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اینجا مطرح و منتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 7. علی می گوید

  با سلام عنوان شغلی من بعد از ۲۴ سال سابقه در شرکت خصوصی کارگر ساده رد شده با توجه به اینکه شغل من جوشکار بوده وشامل سخت وزیان اور میشده همچنین خدمت سربازی را خریداری کردم ولی بیمه تامین اجتماعی میگوید باید از کار فرما شکایت کنید ونامه از دیوان عدالت اداری بیاورید تا سختو زیان اور شامل شما بشود این پروسه چقدر طول میکشد اگر شکایت کنم کارفرما حتما اخراجم میکند . سنم ۴۶ سال است

 8. محمد می گوید

  با سلام
  بیش از شش ماه است که از انجام مراحل ادعای سابقه ما به سازمان تامین اجتماعی می کذرد اما هنوز هم جوابش نیامده تا کی باید صبر کنیم؟ و آیا راهی هست که زودتر جوابش مشخص بشود؟

 9. safar می گوید

  با سلام
  مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی
  اینجانب حدود ۲۹ سال سابقه بیمه دارم و الان در شعبه ۲۵ تهران لیست بیمه من رد می شود با توجه به مرز بازنسشتگی جهت جمع آوری سوابق بیمه در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۶ به شعبه ۲۵ تهران مراجعه کردم که سوابق بیمه ایی من از مرداد۷۶ الی پایان آبان ۷۶ در سوابقم موجود نبوده است و….. …..با مراجعه به شعبه ۲۲ تهران می گویند برو شعبه ۲۶ تهران میروم شعبه ۲۶ تهران می گویند برو شعبه ۲۲ تهران علتش را ازشعبه ۲۲سئوال می کنم می گویند کارگاه شما کلا” به شعبه ۲۶ منتقل شده است و علتش را از شعبه ۲۶ سئوال می کنم می گویند از آذر۷۶ کارگاه به شعبه ۲۶ منتقل شده است از مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی تقاضا دارم به این موضوع رسیدگی کنند

 10. سید ایمان عظیمی می گوید

  با سلام و احترام
  از نوع نگاه یکطرفه ی سازمان مشخص است چقدر در در راستای منافع بیمه شدگان اقدام می نماید. احقاق حقوق کارفرمایان چطور؟
  آیا این سازمان به کارفرمایان نگاه قاتل و همواره بدهکار ندارد؟
  بنده مدیر عامل شرکتی هستم که بعد از ترک کار، باز با یک بازرسی ساختگی توسط شعبه۴ تامین اجتماعی تبریز، در همان محلی که شرکت قبلا مستقر بوده و در حالی که ترک کار زده شده و شرکت و تمامی پرسنل از آن محل خارج شده اند، برای این شرکت لیست بیمه به مبلغ ۷.۵ میلیون تومان بریده شد و ۳ سال بعد یعنی تیرماه ۹۶ در بهت و تعجب این شرکت، ابلاغ گردید.
  با اینکه در مهلت ۲۰ روزه ی اعتراض، اقدام شد ولی از ۹ ماه تاکنون نه تنها نامه نگاری ها موثر واقع نمی شود بلکه حتی با نگاهی تحقیرآمیز برخورد شده و نامه ها به هیچ عنوان مطالعه نشده اند. تنها صحبت این است که چون لیست قطعی است باید بپردازی و نهایتا تقسیط کنی. بسیار سپاسگزارم.

 11. محمد غ می گوید

  همه اینها شعار است.
  بنده با سابقه بیست ونه سال و ده ماه تا پایان سال۹۹ و داشتن حدود پانزده ماه ادعای بیمه اثبات شده در همان شعبه. که روی هم بالغ بر سی و یک سال میشود.
  میگویند تا کارفرما که دانشگاه شهر خودمان هست, حق بیمه را نپردازد,این سابقه برای شما ثبت نخواهد شد.
  و انها یک سال و نیم وقت دارند تا از پرداخت طفره بروند,ولی بعد از این زمان از حسابشان برداشت میکنیم و سوابق شما از ان تاریخ احتساب خواهد شد.
  در حالی که من اخر سال میتوانم بازنشست شوم,ولی انها میگویند تا شهریور سال بعد باید بمانید,
  واین پانزده ماه را بعد از یک سال و نیم و یا هر وقت دانشگاه پرداخت کرد به سوابق شما اضافه خواهیم کرد,یعنی نوشداروی پس از مرگ سهراب.
  من نمی دانم این پانزده ماه بعدا به چه کار من خواهد امد.!!!!
  حرف من این است که تامین اجتماعی اینقدر شعار ندهد و دروغ نگوید.!!!

 12. علیرضا می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  تمام مراحل ادعای سابقه بیمه رو پیگیری کردم ولی سازمان تامین اجتماعی موفق به دریافت بیمه از شرکت نشده است باید چه اقدامات صورت گیرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 13. جمال لطیفیان می گوید

  سلام دو سال در بنیاد مستضعفان کار کردم و بیمه دادم به بیمه شکایت کردم به اداره کار و دیوان عدالت همه به هم پاس می‌دهند و جوابی نمی‌دهند بیمه اجتماعی هم هر کدام به شعبه دیگر ارجاع می‌دهند چکنم تا حقم ذایع نشود

 14. حسین زاده می گوید

  سلام پدر من فردی بی سواد و بی اطلاع از قانون می باشد باپیگیری سابقه بیمه اش حدود هشت ماه از سابقه اش درکارگاه مورد بحث که ماه سال درآنجا مشغول بوده وفیش های واریزی رادردست دارد بارهابه شعبه مراجعه نموده اما جواب قانع کننده ای نداده اند وآواره کوچه خیابان شده خواهشمند ام راهنمایی کنید باتشکر

 15. سمیه نبوی می گوید

  بنده ۲۰سال دریک مجموعه قرض الحسنه کار کردم ۵ساله بیمه رد کرده کارفرما
  حالا چندماهه فوت شده با وراث صحبت کردم موافقت کردن حق بیمه و جریمه این چندسال یعنی ۱۵ سال رو پرداخت کنن ایا راهی هست بدون شکایت از کارفرماو مسالمت امیز این۱۵سال بیمه من زنده بشه ممنوم میشم راهنمایی کنید چون خیلی وقته دنبال جوابم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.