حسابان وب

بخشنامه ۲۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳(اعمال معافيت درصورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي)

0 1,005
آکادمی محسن قاسمی

پيرو بخشنامه شماره ۸۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۳-۸-۱۳۹۳ درارتباط با چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­هاي مکانيزه فروش (سامانه هاي فروشگاهي) گرديده اند، مقرر مي دارند:


     مودياني که فرم “برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي” موضوع بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳-۲۰۰/ص مورخ ۲۳-۱۲-۱۳۹۱ را تا تاريخ رسيدگي در اداره امورمالياتي يا مراجع حل اختلاف مالياتي ارائه نمايند، درصورتي که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعايت ساير مقررات، از معافيت مالياتي برخوردار خواهندبود.

فینتو

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.